Prejsť na obsah
Dekanát

Útvary riadené dekanom a prodekanmi fakulty

Sekretariát dekana:
Jana Rafčíková
tel.: 02/57 276 215; +421 905 447 149
e-mail: jana.rafcikova@stuba.sk

Oddelenie ekonomických činností
tajomníčka: Ing. Anna Karácsonyová
tel.: 02/57 276 189; +421 918 665 044
e-mail: anna.karacsonyova@stuba.sk

Oddelenie pre vedu a výskum
Ružena Šubinová
tel.: 02/57 276 211
fax: 02/57 276 255
e-mail: ruzena.subinova@stuba.sk

Oddelenie manažmentu projektov 
RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
tel.: +421 910 979 692
e-mail:  paucula@fa.stuba.sk

Oddelenie PR a výstavná činnosť
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
tel.: +421 908 674 178
e-mail: paulina.ebringerova@stuba.sk

Redakcia ILFA a ALFA a edičná činnosť:
Ing. arch. Irena Dorotjaková
tel.: 02/57 276 178; +421 918 665 026
fax: 02/57 276 256
e-mail: irena.dorotjakova@stuba.sk

Oddelenie pre zahraničie:
Marta Kaločajová
tel.: 02/57 276 211, +421 917 691 545
fax: 02/57 276 255
e-mail: marta.kalocajova@stuba.sk

Študijné oddelenie I. II. stupeň štúdia:
vedúca: Ing. Andrea Fabriciová
tel.: 02/57 276 224, +421 918 665 015
fax: 02/57 276 256
e-mail: andrea.fabriciova@stuba.sk

Mgr. Alena Bachratá
tel.: 02/57 276 224, +421 918 665 015
fax: 02/57 276 256
e-mail: alena.bachrata@stuba.sk

Ing. Margita Brandisová
tel.: 02/57 276 224, +421 918 665 015
fax: 02/57 276 256
e-mail: margita.brandisova@stuba.sk

Oddelenie doktorandského štúdia:
Elena Mihaličová  
tel.: 02/57 276 212
e-mail: elena.mihalicova@stuba.sk

Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje:
Ekonomika práce a ľudské zdroje:
Ing. Alica Horňáková
tel.: 02/57 276 229; +421 918 863 742
e-mail: alica.hornakova@stuba.sk

Mzdová učtáreň: 
Mgr. Martina Haászová
tel.: 02/57 276 221, +421 918 665 005 
e-mail: martina.haaszova@stuba.sk

Výpočtové stredisko:
vedúci: Ing. Martin Kuruc, PhD.
e-mail: martin.kuruc@stuba.sk

Ing. Peter Šedivý
Ing. Štefan Tar
Bc. Daniel Vargončík
Michal Wuck-Wolf
Viera Slivková

Knižnica FA STU:
vedúca: Mgr. Zuzana Sýkorová
tel.: 02/57 276 233; +421 918 66 50 25
e-mail: sykorova@fa.stuba.sk

Beáta Farkašová
Mária Filová
Bc. Ľubica Kováčová
Lýdia Ondrušíková 
Mgr. Iveta Štenclová

 

Útvary riadené tajomníčkou fakulty

Oddelenie ekonomických činností
vedúca: Ing. Anna Karácsonyová
tel.: 02/57 276 223, 189; + 421 918 665 044
e-mail: anna.karacsonyova@stuba.sk

Ekonomika projektov a grantov
Ing. Kristína Baňáková
tel.: 02/57 276 214
e-mail: kristina.banakova@stuba.sk

Rozpočet a Štátna pokladnica:
Mária Šelmeciová
tel.: 02/57 276 223
fax: 02/57 276 256
e-mail: maria.selmeciova@stuba.sk

Finančná učtáreň: 
Ružena Machanová
Mária Popluhárová
Gabriela Petrániová
tel.: 02/57 276 210
e-mail: fu@fa.stuba.sk 

Správa majetku:
Gabriela Havierniková
tel.: 02/57 276 228; 0917 676 515
e-mail: gabriela.haviernikova@stuba.sk

Správa registratúry:
Darina Šnírerová
tel.: 02/57 276 117; +421 918 665 013
e-mail: darina.snirerova@stuba.sk

Podateľňa:
Mgr. Milada Dobošová
tel.: 02/57 276 225
e-mail: milada.dobosova@stuba.sk

Hospodárska správa:
vedúci: Dušan Follrich
tel.: 02/57 276 119; +421 918 665 017

Vrátnica:
tel.: 02/57 276 238; +421 918 665 016