Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Súťaží sa v dvoch kategóriách: najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia) najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia)

PODMIENKY SÚŤAŽE
Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií práce týkajúce sa všetkých oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou technickej normalizácie a používania noriem. Do súťaže môžu byť prihlásené bakalárske/diplomové/dizertačné práce registrované v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2014/2015 alebo 2015/2016.  

PRIHLÁSENIE
Prihlásená práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku. Prihlášku je potrebné zaslať spolu s bakalárskou/diplomovou/dizertačnou prácou (poprípade s posudkami vedúceho práce a oponentov).
Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách je stanovený do 31. 08. 2016.

 
Viac informácií nájdete na stránke www.unms.sk