Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 2. júla 2015 (štvrtok) o 9:00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanky na 1. poschodí
uskutoční riadne zasadnutie Akademického senátu FA STU (ďalej len "AS FA STU").

Program:
1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
2. Voľba overovateľa zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Informácie z AS STU (predseda AS FA STU)
5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: „Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných na FA STU v akad. r. 2016/2017 (dekanka FA STU)
6. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: „Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave“ (dekanka FA STU)
7. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: „Štatút Ceny dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave za najlepšiu ateliérovú prácu“ (dekanka FA STU)
8. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: „Dodatok č.1 k Štipendijnému poriadku FA STU v Bratislave“ (dekanka FA STU)
9. Voľba zástupcu AS FA STU do RVŠ na ďalšie funkčné obdobie (predseda AS FA STU)
10. Rôzne
11. Záver

program v PDF
webová stránka AS FA STU