Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Architektonická súťaž určená primárne pre študentov umeleckých a stavebných smerov univerzít rieši IDEOVÝ návrh vizuálneho stvárnenia hmoty a redizajn interiéru obchodného centra RELAXX na Einsteinovej ulici 7 v Bratislave.

Cieľom je prostredníctvom kreatívnych návrhov študentov architektúry získať nový, svieži, moderný vizuál odrzkadľujúci využitie budovy – zdravie, šport, relax, krása

Hlavnými úlohami bude navrhnúť grafický dizajn fasády, dizajn označenia nájomcov v exteriéri a interiéri a tiež prípadné zaujímavé doplnenie využiteľnej prenajímateľnej plochy. 


VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE:
Atrium Relax, s. r. o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, info@relaxx.sk

DRUH SÚŤAŽE A JEJ ÚČASTNÍCI
Súťaž pre študentov architektúry a dizajnu

PREDMET SÚŤAŽ
Predmetom súťaže je podpora kreatívnej tvorby študentov architektúry a stavebných odborov, grafiky a dizajnu pri tvorbe IDEOVÉHO návrhu na celkový dizajn interiéru a exteriéru centra RELAXX, prípadnú dostavbu a následná spolupráca v prípade realizácie redizajnu interiéru  a exteriéru 

TERMÍNY SÚŤAŽE:
vyhlásenie súťaže 24.2.2016

TERMÍN ZASIELANIA NÁVRHOV
31.3.2016

POŠTOVÁ ADRESA NA ZASIELANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV:
Atrium Relax, s. r. o., Koceľova 8, 949 01 alebo info@relaxx.sk
Kontakt: Lucia Gáliková, 0918 636 010

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Fotodokumentácia, pôdorysy priestorov budú odoslané na vyžiadanie súťažiacich elektronicky, prípadnú osobnú obhliadku si môže realizovať každý – ide o verejné priestory.

ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
1/písomná časť - v podobe krátkej sprievodnej správy s jasne a stručne opísaným ideovým návrhom
2/ grafická časť - spracovanie exteriéru a interiéru na finálnom postri, pohľady a vizualizácie, nie je potrebné spracovať technické detaily riešenia

SPÔSOB OZNAČENIA NÁVRHU
Meno, dátum narodenia, adresa autora, telefonický kontakt a e-mailová adresa.

POROTA
Zástupcovia manažmentu centra

ODMENA
Autor víťazného návrhu dostane odmenu 500 EUR a bude mať možnosť spolupracovať pri realizácii projektu.

RELAX

POŽIADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ A DIZAJNOVÉ RIEŠENIE IDEOVÉ stvárnenie v podobe architektonickej štúdie podľa zadaných bližších požiadaviek

E X T E R I É R
Redizajn exteriérovej fasády – možnosť rozličného grafického stvárnenia s akcentáciou hlavného vstupu, vstupná rampa, rozšírenie súčasnej plochy centra a rozličné funkcie /označnenie nájomcov budovy, státie pre bicykle, ......./ 

I N T E R I É R
Vstupná hala a spoločné priestory - redizajn spoločných priestorov, spoločných toaliet, chodbových priestorov a nájomcov – tzv. navigácia v rámci centra, využitie súčasných svetelných možností