Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Matej Miškovský
 : ARCHITEKTONICKÁ TVORBA V KULTÚRNEJ KRAJINE VINOHRADOV
 : doc. Ing. arch. Ľ. Selcová, PhD.

Predmetom DP je skúmať kontextuálne a konceptuálne princípy architektonickej tvorby
v kultúrnej krajine vinohradov. Analyzovať vybrané lokality a vinárstva, ktoré sú situované
v podobných oblastiach avšak limitované historickými pomermi, legislatívou, prístupom tvorby
a enoturizmom . Výsledkom výskumu bude podrobná analýza vybraných objektov vinárstiev, ich
kontextuálneho prepojenia s kultúrnou krajinou vinohradov, integrácia v rámci obce/ mesta,
hmotová a dispozičná analýza funkčných celkov vinárstiev. Posúdenie vplyvu estetického
vnímania bude zohľadňovať: jedinečnosť, pestrosť, harmóniu a súhrn významnosti územia. Toto
(overenie) hodnotenie bude možné vykonať na základe dosiahnutých bodov vizuálne estetického
hodnotenia spracovaného Martinou Verešovou a Jánom Supukom ( Verešová, Supuka: 2012 ).
Zozbierané informácie budú slúžiť na podrobnejšiu analýzu.
Výskum je zameraný na základné charakteristické znaky krajiny, krajiny vinohradov
a architektúru v nich. Vymedzuje a definuje kultúrnu krajinu na základe hodnotiacich kritérií.
Popisuje historický vývoj v krajine a graficky bude znázorňovať prípadné rozdiely v prístupe
tvorby. Podrobne mapuje architektonickú tvorbu a jej vývoj. Práca sa zaoberá súčasným
fenoménom v turizme a to enoturistikou, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou vinohradníckych
oblastí. Z každej z analyzovaných oblastí budú vybrané dva objekty vinárstiev.