Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vertikálny ateliér Andráš, ponúka tvorivú dielňu, komplexný prístup a vynikajúcu atmosféru pre študentov. Odborníkov a vyučujúcich, ktorých si vybral len potvrdzuje to, že sú skvelá partia, kde ateliérová téma je výzvou a otvoreným dialógom.


Charakterizujte váš ateliér a vás ako jeho vedúcu osobu.
MA: Náš vertikálny ateliér bude spoločnou tvorivou dielňou učiteľov a študentov, zameraný predovšetkým na architektonickú tvorbu občianskych budov a ich zapojenie do urbánneho prostredia. V tejto oblasti som sa pedagogicky profiloval, podobne ako moji kolegovia - učitelia vo vertikálnom ateliéri, v nej tiež vedecky a odborne pracujem a publikujem a zároveň aj projekčne pôsobím. Som docentom na Ústave architektonickej tvorby občianskych budov a ako učiteľ pôsobím v predmetoch teoretického základu i ateliérovej tvorbe od druhého až po záverečný ročník štúdia. Som garantom dvoch povinných a jedného voliteľného predmetu v študijnom programe Architektúra a urbanizmus.


zdroj: Andráš


Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo aj v profesijnom živote?
MA: Svoju odbornú kariéru som v architektonickom projektovom ateliéri začínal a architektonickej tvorbe a projektovaniu som zostal verný až doteraz. Ako autorizovaný architekt som dlhoročným členom Slovenskej komory architektov. Za tie roky som naprojektoval a zrealizoval desiatky budov, priestorov, rekonštrukčných zásahov, spracoval niekoľko architektonických súťaží a pri značnej časti z nich som spolupracoval aj so svojimi kolegami E. Oravcovou a P. Nahálkom, ktorých som pozval aj do nášho spoločného vertikálneho ateliéru.


Z vášho pohľadu, čo je podľa vás prínosom vo výučbe architektúry po zavedení vertikálnych ateliérov?
MA: Vertikálny ateliér je podľa mňa návratom k samotnej podstate práce v ateliéri. Majstri, tovariši a učni na jednom mieste, pracujúci na spoločnom diele, učiaci sa a napredujúci spoločne. My sa podobným spôsobom venujeme študentom v rámci doterajších priestorových a časových možností, už dlhšie. Aj preto systém aktuálne zavádzaného vertikálneho ateliéru nie je pre nás novinkou. Jeho hlavným prínosom je podľa mňa možnosť spájať tvorivé sily všetkých zúčastnených a zároveň zachovať možnosť individuálneho smerovania a napredovania študentov. Možno práve preto by sa tento spôsob výučby v novej akreditácii mohol objaviť už aj skôr, možno od druhého ročníka.


Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zameranie vertikálneho ateliéru u vás nájdu?
MA: Tvorbou ako aj zadaniami, ktoré sme riešili a do budúceho VA pripravujeme, považujem náš ateliér za komplexný, s prednostným zameraním na tvorbu občianskych budov a ich úlohu v organizme mesta. Aj preto je základom skúmanie miesta, pamäti lokality i jej širších väzieb a zodpovedajúcich princípov jeho kompozície, analýza prostredia i funkcií preň navrhovanej architektúry. Téma je vždy výzvou na dialóg učiteľov i študentov navzájom. Ateliér je o tímovej práci, nielen o vhodnom pracovnom prostredí, ale najmä o spoločenstve a atmosfére v ňom. Spoločné hľadanie sa zameriava na komplexný prístup. Od urbanistickej roviny, až po priestorový a konštrukčný detail architektúry. Prvotné je nájdenie konceptu, predovšetkým funkčného a hmotovo-priestorového. Postupným skúmaním odpovedí na priestorové, funkčné a prevádzkové, estetické a materiálovo konštrukčné požiadavky sa nachádza optimálne riešenie úlohy. V ateliéri rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu. Vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model). Úlohy a témy hľadáme predovšetkým v spolupráci s možnými zadávateľmi, klientmi našich budúcich absolventov – miestnymi samosprávami.


zdroj: Andráš


Študentské súťaže, sú zárukou vstupu do úspešnej praxe študentov. Plánujete vaše zadania prihlasovať do súťaží? Ak áno akých?
MA: Architektonické súťaže považujeme za náš príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Preto ponúkam ako jednu z riešených tém aj medzinárodné študentské súťaže. Viem, že úspech v nich je naozaj vstupenkou do globálneho sveta architektúry. Zároveň dúfam, že v našom ateliéri vzniknú (tak ako tomu bolo aj doteraz) také kvalitné riešenia, ktoré budú reprezentovať školu a budú príspevkom k zvyšovaniu jej dobrého mena na rôznych architektonických fórach – od študentských súťaží vyhlasovaných fakultou, cez celoslovenské súťaže záverečných a diplomových prác, ako aj medzinárodné architektonické súťaže.Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
MA: Som presvedčený, že v našom ateliéri sa študenti na jednej strane výrazne pripravia do praktickej roviny architektonickej profesie, ale tiež budú môcť komplexne rozvinúť svoj talent, skúmavého ducha a individuálne schopnosti. Pri hľadaní dobrých riešení, nápadov sme prístupní aj experimentálnym návrhom, ktoré sú predpokladom rozletu ...možno do budúcna. A v neposlednom rade dúfam, že ich práca v našom ateliéri bude baviť rovnako, ako nás učiteľov.


Čo by ste robili ak by ste nepôsobili na FA STU?
MA: Iste by som sa ako člen SKA venoval naplno architektonickej praxi. Pravdepodobne nielen v polohe architektonickej tvorby a spracovávania projektovej dokumentácie, ale aj v oblasti jej posudzovania, pri jej realizácii a v inžinierskej činnosti.