Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : doc. Ing. akad. arch. Studený
 : Autroský program ako nástroj architektonickej tvorby

 : prof. Ing. arch. Moravčíková, PhD.

Uvádzam a definujem autorský program, ktorý považujem za integrálnu súčasť našej práce ako praktizujúcich architektov. Dizertačná práca chce byť odpoveďou na otázky predložené v zadaní doktotandskej témy ohladne jeho úlohy a miesta pri vysvetľovani zámerov práce architekta a definície jeho autorského programu. Opisujem jednotlivé okruhy zadaní a snažím sa definovať základy a hlavné princípy našej tvorby vo vybratých projektoch. Tie usporiadavam do štruktúry, ktorá by mohla byť pravdivým obrazom toho, o čo sa na poli architektúry snažíme v období 23 rokov praxe nášho ateliéru (1995 - 2018). Z dvoch polôh, súvisiacich s prostredím (Transformácie vs. Modely), som vybral tú, ktorá je nám prirodzene bližšia, osobnejšia a je esenciálnym výrazom architektúry ako tvorby. Modely sú koncepčné ná-vrhy a riešenia, ktoré dobre zobrazujú našu ambíciu, cez jeden projekt ako príklad, riešit širší záber často priamo neobsiahnutý v zadanií a odkrývať tak nové polohy architektúry.

Cieľom práce je identifikovať a opísať autorský program ateliéru ksa. (neskôr studený architekti) ako nástroj architektonickej tvorby. Na dosiahnutie tohto cieľa používam nasledujúce metódy a postupy: analýzu tvorivej činnosti ateliéru, jej triedenie na základe rôznych kritérií, identifikáciu hlavných princípov premýšľania architektúry v diele ksa., stratégiu tvorby a jej zámery, identifikáciu formálnych zdrojov navrhovania a spôsobov sprostredkovania návrhu, identifikáciu autorských zámerov a ambícií ovplyvňujúcich proces tvorby, vyhodnotenie relevantnosti jednotlivých hľadísk uplatňovaných v procese tvorby a následnú formuláciu, resp. pokus o formuláciu nášho autorského programu ako celku. Predkladaný súbor sa snaží o reflexiu základných rysov našej práce v období 25 rokov praxe – v rokoch 1995 – 2020, v spoločnom ateliéri ksa. (s Davidom Kopeckým) a následne v atelieri studený architekti. 1 Pokúsim sa o položenie základných otázok a predloženie analýz 1 ksa. sme založili s Davidom Kopeckým v septembri 1995 (po mojom absolutóriu na pražskej AVU a ateliér studený architekti je jeho voľným pokračovaním po jeho smrti v r. 2009 operačného módu, s ktorým sme v tomto období pracovali a urobím pokus o jeho identifikáciu. Popisom prístupov, postupov a kódov, ktoré sme rozvíjali v rôznych druhoch projektov a na ktorých sme uplatnili rôzne druhy nástrojov, ich identifikujem so stratégiou našej tvorby,
 usporiadavam ich do celistvej (resp. tak zamýšľnej) štruktúry a ďalej abstrahujem z nich podstatné - do súborov, vedúcich k základnej zložke, na ktorej preukazujem vlastnosti a ciele nášho autorského programu. Ich popis chce byť odpoveďou na otázky, ktoré tu chcem rozobrať: akú má naša práca identitu, z akých pozícií vzniká, ako sa
premieta v jednotlivých projektoch. Či je líniou ich náväznosti nejaký program, alebo či sa dá hovoriť o ich spojitosti v rámci architektonického zámeru, ktorý by sa za taký dal považovať, atď.. Vytváram okruhy otázok a odpovedí smerujúcich k definícií autorského programu.