Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
XXV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017

Téma:
Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov

Dátum konania:
21. – 22. august 2017

Miesto konania:
zasadacia sieň MsZ - MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

Cieľ konferencie: Jubilejné XXV. stretnutie účastníkov konferencie Bardkontakt má za cieľ poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu o otázkach zapojenia pamiatok a pamiatkových území do rozvojových programov obcí, miest, aj celých regiónov. Popri reflexii podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z existujúcich zákonov, technických noriem, požiadaviek udržateľnosti a efektívnosti, bude vytvorený priestor na prezentáciu úspešných / inšpiratívnych realizácií využitia jednotlivých pamiatok, regenerácie historických jadier ako aj rozvojových aktivít v chránených územiach. Organizátori privítajú upozornenia a podnety na riešenie kolíznych situácií využívania pamiatok a pamiatkových území, s ktorými sa stretávajú v systéme aj praxi programovania / riadenia rozvoja obcí a regiónov.

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 9.6.2017 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 30,- (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke konferencie. 
http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt