Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorá sa udeľuje každoročne za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku za uplynulý rok. Laureátom ceny sa môže stať ktokoľvek, kto sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vznik zreteľa hodného výsledku (architekt, projektant, resp. autorské kolektívy, investor (stavebník), obchodná alebo stavebná spoločnosť, vedec a výskumník, publicista, atď). Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny VISIO 2020 sa každoročne koná v rámci spoločenského večera k medzinárodnej odbornej konferencie na tému „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorá sa tento rok bude konať 22. apríla 2015, v priestore kongresovej sály a átria Slovenskej sporiteľne, a.s. v Bratislave.
Odborná porota, v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.(odborní garanti konferencie), predseda Slovenskej rady pre zelené budovy Ing. Pavol Kukura a šéfredaktorka časopisu EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., rozhodla o štyroch nomináciách, z ktorých určila laureáta Ceny VISIO 2020. Súčasne zriadila Cenu verejnosti, o ktorej, hlasovaním do 16.4.2015, rozhodne verejnosť.
Medzi nominovanými inštitúciami na Cenu VISIO 2020 za rok 2014, ktoré sa uchádzajú o hlas verejnosti, je aj Ústav ekologickej a experimentálnej tvorby Fakulty architektúry STU v Bratislave (FA STU) a Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD), organizácia spolupracujúca s FA STU.

Ústav ekologickej a experimentálnej tvorby
Pred 25 rokmi bola na Fakulte architektúry STU v Bratislave (vtedy ešte SVŠT), z iniciatívy vtedajšieho dekana doc. Ing. arch. Roberta Špačka, CSc., založená Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby, ktorú viedol doc. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. Zameranie Katedry doznalo oficiálneho uznania v medzinárodnom meradle po roku 1993 po konaní svetového kongresu UIA, ktorého nosnou témou sa stala architektúra a udržateľnosť. Dokladom tohto uznania bol záujem kolegov zo zahraničia o vzájomnú spoluprácu. Po roku 2000 sa pracovisko ocitlo v rôznych organizačných zoskupeniach, v AR 2007/2008 bolo obnovené ako svojbytné pracovisko pod názvom Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Katedru, od jej vzniku v AR 1990/1991, absolvovalo viac ako 430 absolventov, dizertačnú prácu obhájilo 24 doktorandov. Jej pracovníci publikovali takmer 900 vedeckých, odborných i popularizačných prác, pôsobili na zahraničných univerzitách a vysokých školách a vystúpili na mnohých zahraničných kongresoch, konferenciách a iných vedeckých a odborných podujatiach, na takmer všetkých kontinentoch.

Inštitút pre energeticky pasívne domy
Už desať rokov zohráva významnú úlohu pri šírení osvety a pri rozvoji poznania v oblasti energeticky efektívnej výstavby, udržateľnej architektúry a využívania obnoviteľných zdrojov energie, či už pri novostavbách alebo rekonštrukciách a obnove budov. Od roku 2010 pravidelne organizuje vzdelávacie semináre „Navrhovanie pasívnych domov“, ktorých absolventi sa stávajú certifikovanými projektatmi pasívnych domov. iEPD je organizátorom medzinárodnej odbornej konferencie "Pasívne domy", ktorá sa koná každé dva roky v Bratislave a rovnako sa podieľa na podujatí "Dni pasívnych domov". Inštitút je občianskym združením, je teda súčasťou neziskového sektora a napriek problémom s financovaním činnosti prispel od svojho vzniku významnou mierou k naštartovaniu výstavby energeticky efektívnych a udržateľných budov na Slovensku a k zvýšeniu vzdelanosti architektov, projektantov ale aj širokej verejnosti o možnostiach a spôsoboch navrhovania a výstavby energeticky pasívnych a udržateľných budov.