Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Sme fakulta, ktorá si veľmi zakladá na osobnom kontakte so študentom, na skicovaní, vyjadrovaním sa pomocou ceruzky na duplex, niekoľkohodinovými osobnými konzultáciami. Máme silne zaužívané tradičné postupy a až výsledné práce sa dostávajú do počítačových podôb alebo sa vo virtuálnom svete overujú. Pôvodné sa menilo ťažko a častokrát sa to aj nepodarilo. Súčasné vedenie Fakulty architektúry má rok a pol, prichádzalo do funkcie s nápadmi a elánom ako zmeniť či zlepšiť fakultu, ako ju urobiť modernou a konkurencie schopnou. Žiaľ, často narážalo na problémy, ako sa pohnúť správnym smerom. 

Zrazu sa objavila pandémia. Aj keď ju všetci určitým spôsobom očakávali, tak ani jeden, z nášho kolektívu si nemyslel, že práve v piatok 6. 3. 2020 bude na dlhú dobu s fakultnými kolegami odlúčený od osobného kontaktu.

Po vyhlásení zatvorenia vysokých škôl, univerzít a internátov a po informáciách z Číny či Talianska, sme všetci pochopili, že to bude na dlhšiu dobu a je potrebné, aby fakulta stále plnila svoje poslanie a venovala sa prioritne vzdelávaniu. Počas prvých 48 hodín vedenie pripravilo virtuálne triedy a návody, linky ako využívať aplikácie Classrooms- virtuálne triedy, Hangouts Meet a Jamboardy. Počas prvého týždňa dištančnej výučby Fakulta architektúry začala ponúkať viac ako 60% predmetov virtuálnou formou a na začiatku druhého týždňa už 98 %. Začali fungovať virtuálne prednášky, cvičenia, virtuálne konzultácie ateliérových a záverečných prác s veľkým nasadením kolegov - pedagógov, ktorí samotní neváhali odstraňovať technologické problémy, prekonávali virtuálne bariéry a snažili sa čo najskôr ponúknuť študentom adekvátnu výučbu. 

Vedenie Fakulty architektúry získavalo spätné informácie od študentov formou ankety, zriadilo fórum Aktuality, kde  doteraz informujú študentov o priebehu výučby predmetov, akademického roka, o informáciách z STU a informáciách ohľadom pandémie alebo diskusné video fórum opäť cez jednotne používanú aplikáciu Hangouts Meet, tzv. Kávu s dekanom. Snažíme sa, aby študenti boli včas informovaní, aby nevznikal zbytočný stres, panika, aby sme boli nápomocní pri riešení problémov ako študentov, tak aj pedagógov, respektíve všetkých zamestnancov Fakulty architektúry. Nezabúdali sme ani na Erasmus študentov, ktorí prišli zo zahraničia k nám alebo našich, ktorí boli na študijnom pobyte na zahraničných partnerských univerzitách. Bez vzájomnej pomoci, ochote, ústretovosti a spolupatričnosti by sme nový spôsob komunikácie a výučby veľmi ťažko zvládli.

Fakulta architektúry, ktorá okrem architektúry a urbanizmu disponuje aj študijným odborom dizajn, ktorý je výnimočný svojimi kreatívnymi návrhmi, ateliérovými prácami, ktoré mnohí z Vás poznajú z verejnosťou obľúbeného podujatia Noci architektúry a semestrálnych Prieskumov ateliérových prác. Z tohto dôvodu bolo priam nutnosťou, aby celá fakulta v čo najkratšom čase prešla na online konzultácie a ceruzku s papierom nahradil počítač, tablet či digitálne pero alebo počítačová myš. Dnes s uspokojením sledujeme, že ako aj pedagógovia, tak aj samotní študenti tento spôsob výučby poňali ako výzvu a navzájom sa stali automatickými súčasťami našich domácností. Našťastie, sme celá fakulta prešli na jeden druh aplikácie určenej na komunikáciu a skicovanie. Podarilo sa nám zachovať rozvrhové aktivity a študentov nezneisťovať rôznymi druhmi programov alebo typov mailovej komunikácie.

Napriek všetkému sme sa odhodlali dňa 7.4. 2020 usporiadať online štátne skúšky na Fakulte architektúry a  boli to úspešné „štátnice“ 2. ročníka inžinierskeho štúdia v programe architektúra. Tým sme sa zapojili do edukačnej histórie ako fakulta s prvými online štátnymi skúškami na STU v Bratislave, ktoré boli plnohodnotné voči pôvodným štátnym skúškam. Neskôr, 24 .4. 2020, nasledovali ďalšie. Tentokrát boli určené pre Bc. štúdium v odbore architektúra a urbanizmus ako aj v odbore dizajn. Napriek miernym obavám, či všetko pôjde „hladko“, technológia nezlyhá, internetové prepojenie zvládne nápor štátnych skúšok, sme to zvládli úspešne a so cťou. Blahoželáme všetkým úspešným študentom a ďakujeme všetkým členom komisií. 

Srdečne by sme radi vyjadrili úctu a obdiv všetkým pedagógom Fakulty architektúry STU, bez ktorých by tieto zmeny neboli možné. Ďakujeme kolegom, ktorí nás viedli tajomným svetom digitálneho prostredia, ďakujeme študentom, že sa zapojili do výučby z pohodlia ich domova a aktívne spolupracujú na konzultáciách a výučbe.  Možno to znie absurdne, ale táto situácia kolektív fakulty viac zomkla a posunula vpred. V budúcnosti plánujeme videoprezentáciami sprístupňovať nosné prednášky, návody na vypracovávanie zadaní alebo pripravovať elektronické učebné pomôcky a skriptá.  Uvedomujeme si, že tento spôsob práce nám umožňuje poskytnúť aj študentom s rôznym znevýhodnením, akademické prostredie prostredníctvom virtuálneho sveta. Preto môžeme sľúbiť, že Fakulta architektúry STU bude naďalej tento spôsob výučby rozvíjať a využívať.

V tomto čase plánujeme už obhajoby štátnych záverečných prác. Pozývame kolegov z iných univerzít či praxe a so záujmom sledujeme, že všetci majú záujem sa zapojiť, byť súčasťou nového a nevyskúšaného procesu.  Virtuálne obhajoby diplomových prác 9.6. 2020 a bakalárskych prác 17.6. 2020, ako aj klasické skúšobné obdobie nás čakajú a sú pre nás veľkou výzvou. Pevne však veríme, že technológie nesklamú, internetové pripojenia budú dostatočné a všetko úspešne spolu zvládneme. 

Milí kolegovia a študenti FA STU, s úctou ĎAKUJEME!

Danica Končeková a vedenie Fakulty architektúry STU