Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

E-prihláška na 2.stupeň štúdia
na  Fakulte architektúry STU v Bratislave

Prihlášky na FA STU v Bratislave možno podávať do:

·        10.4.2008  pre absolventov Bc., Ing. alebo Mgr. stupňa štúdia daného alebo príbuzného odboru z iných vysokých škôl 

·        6.6.2008    pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia daného alebo príbuzného odboru z FA STU

A/  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
Do každej e-prihlášky sa vypisuje jeden študijný program.

Skôr ako sa prihlásite prečítajte si
informácie o inžinierskom / magisterskom štúdiu a podmienky prijatia na FA STU

1. Som nový používateľ systému e-prihlášok a nepoznám preto svoj login ani heslo na prístup do spomínaného systému. V takomto prípade Vám bude založená nová evidencia Vašich e-prihlášok a vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej. Pokiaľ patríte do tejto skupiny uchádzačov o štúdium, použite na vstup do systému nasledujúci odkaz:
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem)

2. Už som užívateľom systému e-prihlášok poznám teda svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok nasledujúci odkaz. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, postupujte ako užívateľ 1. skupiny viď vyššie (už skoršie založené prihlášky sú pre Vás ďalej nedostupné). V prípade zaplatenia manipulačných poplatkov za Vaše e-prihlášky kontaktujte príslušné študijné oddelenie za účelom zmeny hesla.
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok

B/  ĎALŠIE DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. V časti osobné údaje a adresy uchádzačov treba postupne zadávať všetky požadované údaje, pokiaľ nie je sekcia označená za kompletnú.

2. Tlač a následné odoslanie vytlačenej a uchádzačom podpísanej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešné podanie e-prihlášky na štúdium na STU. Prostredníctvom ikony tlačiarne v stĺpci Tlač e-prihlášky máte možnosť kompletnú e-prihlášku vytlačiť a podpísanú následne poslať poštou na študijné oddelenie FA STU. Po vytlačení e-prihlášky je bezpodmienečne nutné podpísať prihlášku na mieste na to určenom, t.j. vpravo dole. Vytlačenie a odoslanie e-prihlášky musí prebehnúť najneskôr do 10.4.2008 ( iba uchádzači z FA STU do 6.6.2008 ). Pokiaľ Vaša e-prihláška nebude vo vytlačenej forme zaslaná na študijné oddelenie fakulty a nebude uhradený správny poplatok vo výške 500,- Sk, nebude považovaná za riadne podanú a uchádzač neobdrží pozvánku na prijímaciu skúšku.

3. Údaje potrebné pre správne vyplnenie šeku alebo bankového prevodu ( číslo účtu, variabilný symbol... ) pre zaplatenie poplatku za prijímacie konanie sa nachádzajú v stĺpci  Zaplatené cez ikonu vstupu ( šípka ). Dôležité je uviesť správny variabilný symbol, podľa ktorého fakulta páruje platby za PS.

4. K vytlačenej a podpísanej e-prihláške je povinné priložiť požadované doklady: 
     a.   životopis
     b.   overenú kópiu diplomu bakalárskeho stupňa (alebo  inžinierskeho /     magisterského stupňa )
     c.   výpis absolvovaných predmetov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia ( alebo ing. / mgr. štúdia )
Ak do 10.4.2008 nebude uchádzač absolventom Bc. štúdia a nebude mať vystavený diplom a výpis absolvovaných predmetov, musí  ich bezpodmienečne priniesť na prijímaciu skúšku !


ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA FA STU v BRATISLAVE