Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Elektronický zápis predmetov pre 1. a 2. stupeň štúdia v akademickom roku 2015/2016 - postup tu >>> (pdf)

Vážené študentky, študenti,
iste už viete, že v súčasnosti prebieha proces komplexnej akreditácie vysokých škôl a teda aj našej fakulty. Keďže celý proces hodnotenia fakulty Akreditačnou komisiou a následné rozhodnutia o udelení práv ministrom školstva nebude ukončený do začiatku akademického roka, vedenie STU na základe stanovísk fakúlt a predbežných hodnotiacich správ rozhodlo, že napriek tomu sa nový akademický rok začne už podľa nových študijných plánov. V rámci tohto procesu dochádza k niektorým zmenám v študijných plánoch študijných programov, vrátane nového označenie predmetov. Vzhľadom k tomu, že pre ukončenie štúdia potrebujete mať splnené všetky študijným programom predpísané podmienky, t. j. aj úspešne ukončené všetky predmety už podľa nových študijných plánov, sú pre akademický rok 2015_2016 študijné plány špecificky upravené pre každý rok štúdia. Pri ukončení štúdia budú na dodatku k diplomu uvedené absolvované predmety už len z nových študijných plánov. Z tohto dôvodu bude v priebehu zimného semestra (po obdŕžaní práv po ukončení komplexnej akreditácie) vykonaná ekvivalencia predmetov na základe doteraz odštudovaných predmetov. Fakulta bude v maximálnej miere akceptovať výsledky odštudovaných predmetov študentov tak, ako je to uvedené v nových študijných plánoch (TU). Z uvedeného dôvodu bude v niektorých prípadoch nevyhnutná „mechanická“ úprava „odobratia, resp. pridania“ predmetov a preto registrácií predmetov a zápisu na štúdium venujte veľkú pozornosť.

Pre akademický rok 2015/2016 prebehne elektronický zápis študentov a preto je nevyhnutné vykonať registráciu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia. Registrácia prebehne v AIS v termíne :

24.08.2015, 10:00 hod. - 07.09.2015, 24:00 hod.

Registrácia (zápis) povinných predmetov (PP) je povinná pre študentov všetkých ročníkov, okrem študentov budúceho 1. roka štúdia na prvom a druhom stupni štúdia.

Registrácia (zápis) povinne voliteľných predmetov (PV modulov a predmetov) je povinná pre študentov budúceho štvrtého roka štúdia ŠP architektúra a urbanizmus, pre študentov budúceho druhého a tretieho roka štúdia ŠP dizajn (dizajn výrobkov). Študent si registruje vybraný modul a predmety z ponuky modulov a predmetov podľa podmienok pre absolvovanie štúdia študijného program (viď študijné plány).

Registrácia (zápis) výberových predmetov je povinná pre študentov budúceho štvrtého roka študijného programu architektúra a urbanizmus a študijného programu dizajn (dizajn výrobkov), (VP – v bakalárskom študijnom programe AU z ponuky výberových predmetov, v bakalárskom študijnom programe dizajn (dizajn výrobkov). Ide o predmety z výberových modulov a z ponuky samostatných výberových predmetov. Študent si registruje počet predmetov na získanie potrebného počtu kreditov podľa kreditovej štruktúry študijného plánu (viď kreditová štruktúra v študijných plánoch).

Registrácia (zápis) výberových predmetov je povinná aj pre študentov budúceho druhého roka inžinierskeho študijného programu Architektúra, Urbanizmus a študijného programu Dizajn. (VP – z ponuky výberových predmetov).

Študijné plány študijných programov, resp. povinné predmety, predmety povinne voliteľných modulov, výberových modulov a výberových predmetov nájdete TU.

Pri výbere predmetov postupujte podľa študijného plánu pre príslušný študijný program a Váš aktuálny rok štúdia, ktorý je v študijnom pláne vyznačený výraznou červenou farbou.

Kapacitné limity pre predmety

1. stupeň

Minimálny kapacitný limit pre otvorenie povinne voliteľného modulu je 5 študentov.
Maximálny limit pre povinne voliteľný modul je 25 študentov.

2. stupeň

Základný kapacitný limit pre otvorenie výberového predmetu v študijnom programe Architektúra je 10 študentov, v študijnom programe Urbanizmus a Dizajn je 5 študentov (podmienka platí aj pre predmety zabezpečované SjF). Pre záverečnú bakalársku prácu na AU je pri voľbe U projektu kapacita 20 študentov (limit pre AT seminár II – U)
Maximálny limit pre výberový predmet je 35 študentov.

Prekročenie kapacitného limitu

Prekročenie kapacitného limitu je v AIS riešené tak, že pri predmete je zobrazená červená guľôčka. Ak si niekto predmet v priebehu registrácie odoberie, je možné, ak ste práve Vy v poradí, že predmet sa zaregistruje Vám (červená guľôčka sa zmení na zelenú). Najneskôr 07.09.2015 (pred ukončením registrácie) si skontrolujte, či v niektorom predmete ste neprekročili kapacitný limit (červená guľôčka). Ak áno, registrujte si iný výberový predmet. Ak tak neurobíte, predmet Vám bude pridelený – neakceptuje sa prekročenie limitu !!!

Informácie k postupu registrácie predmetov >>>