Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s dlhodobým zámerom STU posilniť medzinárodné postavenie univerzity, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlásil výzvu na predkladanie Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Projekt prispel k definovaniu a podpore excelentnosti v oblastiach tvorivosti typických pre STU v medzinárodnom kontexte. Identifikoval excelentné tvorivé tímy v oblastiach vedy, techniky a umenia s medzinárodne uznávanými výstupmi a potenciálom k ďalšiemu rastu.

Excelentný tím Sustainable design of (human) environment:

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci tímu, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
riešiteľka, Ústav urbanizmu a územného plánovania

Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
riešiteľ, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
riešiteľ, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

doc. Ing. arch. Veronika Kotrádyová, PhD.
riešiteľka, Ústav interiéru a výstavníctva

Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
riešiteľka, Ústav urbanizmu a územného plánovania

Ing. arch. Andrea Šeligová, rod. Lacková
doktorandka a riešiteľka, Ústav urbanizmu a územného plánovania

Členovia tímu, zložení z 3 ústavov na Fakulte architektúry STU, sa dlhodobo venujú problematike udržateľnosti v kontexte tvorby prostredia, prierezovo od mierky tvorby mesta a priľahlých regiónov až po mierku tvorby interiérového prostredia. Udržateľnosť je skúmaná z rôznych aspektov: udržateľnosť energetická (využívanie solárnej energie v meste, solárne stratégie pre mesto, koncept Smart City; udržateľnosť sociálna (prevencia kriminality, prevencia marginalizácie, sociálna inklúzia); udržateľnosť kultúrna (zachovanie a podpora genia loci, identita v prostredí). Výskumné a publikačné aktivity sa inovatívne dotýkajú najmä problematiky zvyšovania hustoty v mestách, urbanistickej ekonómií, či urbánnej slušnosti a demokracii. Cieľom interdisciplinárneho nazerania na problematiku udržateľnej tvorby prostredia je získanie komplexného pohľadu na súčasné výzvy a hľadanie riešení pre rozvoj ľudských sídel a návrh udržateľných modelov pre architetkonickú tvorbu prostredí. Zvlášť, prínosom pre danú problematiku je interdisciplinárne prepojenie všetkých stupňov tvorby ľudského prostredia - od tvorby objektov v interiéri až po mierku tvorby mestských štvrtí, mesta. Výstupy z výskumných a publikačných aktivít členov tímu sú kontinuálne implementované aj do pedagogických procesov a vybrané témy udržateľnosti sa za účelom inovácie v pedagogickom procese a lepšieho prepojenia s architetkonickou praxou taktiež dlhodobo stávajú predmetom výskumu členov tímu.