Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond architekta Emila Belluša, n. f. vypisuje výberové konanie na podávanie žiadostí na finančnú podporu projektov a aktivít pre rok 2015 zameraných na:

Ø      modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
Ø      rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,
Ø      vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
Ø      organizáciu odborných a vedeckých seminárov a konferencií,
Ø      zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
Ø      podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
Ø      podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

Požiadavky na podávanie žiadostí:
Ø      vyplnené tlačivo žiadosti, doručené do podateľne FA STU v Bratislave,
Ø      elektronická podoba žiadosti je k dispozícii na webstránke.      

TLAČIVO ŽIADOSTI TU.
UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: 15.DECEMBER 2014 do 14,00 hod.
(Neúplné žiadosti a žiadosti po termíne nebudú akceptované.)