Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výzva Fondu na podporu umenia č. 6/2017 je zameraná na podporu projektov v relevantných podprogramoch:

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

Podpora je určená pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umeni, na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním diel, vrátane vydávania komiksov a audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii, určených na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu.

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
Realizácia diela, ktorého zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii.

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 30 000 EUR
Spolufinancovanie projektu: 5 % z rozpočtu projektu
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017
Maximálna doba realizácie projektu: 01.05.2017

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

Podpora je určená pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umeni, na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami,organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014–2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
a) realizácia medzinárodnej prezentácie,
b) realizácie medzinárodnej mobility.

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 30 000 EUR
Spolufinancovanie projektu: 5 % z rozpočtu projektu
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017
Maximálna doba realizácie projektu: 01.05.2018

Kompletné informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Termín uzávierky: 3. apríla 2017.

Počet podporených žiadostí na jednu inštitúciu je limitovaný. V prípade záujmu zapojenia sa do výzvy si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie predbežnej informácie: zuzana.stanakova@stuba.sk.

Usmernenia pre žiadateľov: http://www.fpu.sk/sk/ziadatel/odporucania-pre-ziadatela.