Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia začal so zverejňovaním Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Výzva č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky je zameraná na podporu projektov, o. i., v oblastiach:

1.6.2 Medziodborové podujatia
Podpora je určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a jednorazových umeleckých podujatí prekračujúcich rámec jedného druhu umenia s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami,  a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podpora je určená aj na projekty, ktoré sú sprievodnými aktivitami podujatí upozorňujúcimi na širšie kultúrno-spoločenské problémy, pričom musí ísť o profesionálne umelecké a kultúrne aktivity/prezentácie.

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
a) realizácia prehliadky v oblasti medziodborových aktivít,
b) realizácia festivalu v oblasti medziodborových aktivít,
c) realizácia jednorazového prezentačného podujatia v oblasti medziodborových aktivít.

Maximálna výška žiadanej sumy: 30 000 EUR
Spolufinancovanie projektu: 5 % z rozpočtu projektu
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.01.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017
Maximálna doba realizácie projektu: 31.12.2017

2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
Podpora je určená pre usporiadateľov najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.  Cieľom podpornej činnosti sú náklady súvisiace s realizáciou podujatia a účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podpora je určená  najmenej pre jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry.  Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu prehliadok, festivalov, súťaží a odborné publikácie vydané k týmto podujatiam.

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:
a) realizácia prehliadky,
b) realizácia festivalu,
c) realizácia súťaže.

Maximálna výška žiadanej sumy: 200 000 EUR
Spolufinancovanie projektu: 20 % z rozpočtu projektu
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.01.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017
Maximálna doba realizácie projektu: 31.12.2017


Oprávnení žiadatelia a podmienky výzvy sú špecifikované v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2017.
Termín uzávierky: 3. novembra 2016.

Nakoľko je počet možných žiadostí za inštitúciu obmedzený, v prípade vášho záujmu sa do výzvy zapojiť
vás žiadame o včasné informovanie na: sona.wagnerova@stuba.sk.

Kľúčové podmienky predkladania žiadostí nájdete tu.
Praktické kroky a rady pre podanie žiadostí sú uvedené v Odporúčaniach pre žiadateľa.