Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia zverejnil Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na podporu projektov, o. i., v oblastiach:


1.4.1 Tvorba a realizácia diel - vizuálne umenie
Podpora je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych umení, ktoré budú následne verejne prezentované.

Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych vizuálnych umelcov (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), ktorí majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah.
Podpora formou ŠTIPENDIA: možné požiadať o štipendium na 3/6/9 alebo 12 mesiacov. Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve SR.

Najskorší termín začiatku realizácie: 01.06.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie  31.12.2017
Maximálna doba realizácie: 31.05.2018
Špecifické prílohy žiadosti: tri najrelevantnejšie umelecké projekty žiadateľa primerane obrazovo zdokumentované.

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie
Podpora je určená na:
- medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti vizuálneho umenia,
- vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte,
- úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty, ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami.
- podporu mobility umelcov z oblasti vizuálneho umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách.
- úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Podpora formou DOTÁCIE:
Maximálna výška žiadanej sumy: 30 000 EUR
Spolufinancovanie: 5 % z rozpočtu projektu

Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.07.2017
Najneskorší termín začiatku realizácie projektu:28.02.2018
Maximálna doba realizácie projektu: 28.02.2018
Ďalšie potvrdenia: kópia oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu. Potvrdenie nie je súčasťou posudzovania žiadosti, predkladá sa pri uzatvorení zmluvy.


Oprávnení žiadatelia a podmienky výzvy sú špecifikované v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2017.
Termín uzávierky: 15. marca 2017, 15:00 hod.

Nakoľko je počet možných žiadostí za inštitúciu obmedzený, v prípade vášho záujmu sa do výzvy zapojiť vás žiadame o včasné informovanie (vhľadom na termín uzávierky obratom) na: sona.wagnerova@stuba.sk,

Kľúčové podmienky predkladania žiadostí nájdete tu.
Praktické kroky a rady pre podanie žiadostí sú uvedené v Odporúčaniach pre žiadateľa.