Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ZADANIE PRE SÚŤAŽ NA NOVÝ GRAFICKÝ LAYOUT ILFA - INFORMAČNÉ LISTY FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU

Cieľom súťaže je navrhnúť grafický layout web stránky a fakultného časopisu ILFA, odrážajúci život a dianie na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

 

NÁVRHY MUSIA OBSAHOVAŤ:

1. použitie loga Fakulty architektúry STU v zmysle dizajn manuálu STU
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/media/graficky_manual/dizajnmanual.pdf

logo: https://drive.google.com/file/d/1gN28aceerDPdXbR-oczdr9YE8xrKkxDT/view?usp=sharing

2. font Botanika (použitie priloženého fontu Botanika je možné len pre účel tejto súťaže, nesmie sa ďalej využívať na iné účely propagácie) /pre web môžete prípadne použiť font OPEN SANS/

https://drive.google.com/file/d/1eFeBE7MuwS_wHOtQFSqRxVjS4NEibJwu/view?usp=sharing

 

AKTUÁLNE ČÍSLO A LAYOUT ČASOPISU ILFA:

https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/casopisy/ILFA_2018/ILFA_7_mar_18-19_web.pdfPOŽIADAVKY NA NÁVRH: 

1. najpodstatnejší je nápad, jeho originalita, vtip, výnimočnosť!
(dopracovanie bude predmetom dohody)
2. netradičnosť a invenčnosť návrhu "layoutu"
3. dodržanie spoločnej identity obálky a vnútra časopisu!
4. zachovaná čitateľnosť a zrozumiteľné členenie textu 
5. prehľadná a zmysluplná orientácia ako v časopise tak aj na webe

 

ZADANIE SÚŤAŽE:

A:  Grafický layout web stránky ILFA:

      Predbežná štruktúra web stránky:     

 1. Novinky na FA STU
 2. Výstavy
 3. Prednášky
 4. Workshopy
 5. Súťaže
 6. Prieskumy
 7. FA open - deň otvorených dverí
 8. Projekty
 9. Detaško Banská Štiavnica
 10. Ocenenia
 11. Rozhovory
 12. Videá, podcasty
 13. Blog
 14. Kontakt
 • návrh musí obsahovať: homepage + podstránka

B:  Grafický layout časopisu ILFA  z najdôležitejších, najzaujímavejších, najvýznamnejších aktivít a podujatí  na FA STU

 • návrh musí obsahovať: titulnú stranu a obsah + vzor štyroch strán zalomeného textu vrátane použitia fotografií, vzoru hlavičky a päty ako aj  vzor značenia strán
 • formát do A4
 • vydanie 4x ročne / „jar, leto, jeseň, zima“ /
 • rozsah zborníka vždy max. do 100 strán

 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Do súťaže bude akceptovaný len vytlačený návrh v zalepenej obálke s menom, priezviskom a kontaktmi na autora ( adresa bydliska, e-mail, mobil alebo iný telefonický kontakt)

Komisia udelí 500,-€ za najlepší návrh.

Víťazný návrh získa okrem finančnej odmeny  možnosť zrealizovať svoj návrh a uzavrie s Fakultou architektúry STU licenčnú zmluvu a honorovanú dohodu o zalamovaní na obdobie jedného respektíve štyroch rokov.   

termín odovzdania:  do 15. 07. 2019 do 12:00 hod

miesto odovzdania:
Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava,
dekanát FA STU, č. dverí 106
kontaktná osoba: Ing. Michal Brašeň, ArtD.
email: michal.brasen@stuba.sk  

 

Hodnotiaca komisia:

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
prodekan FA STU

Monika Bandová
oddelenie PR FA STU

Mgr. art. Andrea Lašutová
grafická dizajnérka

Mgr. art. Filip Račický
grafický dizajnér