Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

"možnosti jej oživenia a interpretácie"

Kurátor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Trvanie výstavy: 10. 12. 2015 - 31. 1. 2016,
v Galérii Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


Historické parky a záhrady predstavujú špecifické umelecké diela, ktoré sú vzhľadom na svoju prírodnú podstatu veľmi zraniteľné a v súčasnosti patria na Slovensku k najohrozenejším kategóriám kultúrnych pamiatok. Historické záhrady ako diela záhradnej architektúry majú okrem kultúrnej aj veľkú historickú hodnotu. Zároveň sú však cenné z prírodného, vedeckého a spoločenského aspektu. Azda najväčším špecifikom týchto diel je ich neustála premenlivosť a vývoj v čase. Aj kvôli nej boli a sú záhrady obrovskou inšpiráciou pre mnohých umelcov. Hlavnou filozofiou projektu je prezentovať tieto diela spoločnosti ako živú, neustále sa vyvíjajúcu kompozíciu, ktorú možno interpretovať v čase – vizuálne ale aj inými zmyslami. V súvislosti s predmetom výskumu je základným východiskom projektu verifikácia súčasného stavu vybraných 20 objektov historickej zelene a ich architektonicko-historický výskum, ktoré sú kľúčové pre interpretáciu diel.

Výstava prezentuje výsledok dvojdňového workshopu týkajúceho sa oživenia záhrady v areáli Výučbového centra komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici, ktorý sa konal v októbri 2014 pod vedením pedagógov Reháčková, Stankoci z Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU. Workshopu sa zúčastnil kolektív 10 študentov krajinnej a záhradnej architektúry. Študenti svojimi prácami reagovali na funkčnosť využitia areálu záhrady výučbového centra VŠVU. Vo svojich prácach sa snažili skĺbiť funkčnú a materialovú symbiózu medzi historickou formou záhrady a jej novou spoločensko-edukatívnou funkciou. 

Senkundárne je výstava zameraná na interpretáciu vybraných diel zaniknutých historických záhrad. Práca je výsledkom riešiteľského kolektívu projektu KEGA -  Reháčková, Stankoci. 

Cieľom výstavy je prezentovať vhodné krajinárske riešenie areálu výúčbového centra VŠVU, umožnujúce a podporujúce tvorivú činnosť študentov v exteriéri záhrady. Ide o samotné zviditeľnenie historických parkov a záhrad Slovenska prostredníctvom rôznych spôsobov prezentácie v duchu Florentskej charty. Charta historickú záhradu definuje ako architektonickú a vegetačnú kompozíciu, ktorá je z hľadiska dejín alebo umenia celospoločensky významná a ako taká je považovaná za pamiatku.

zahrady