Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Radka Kubaliaková
 : Hotel v kontexte mestkého prostredia
 : doc. Ing. arch. Z. Tóthová, PhD.

Výskum hotela v kontexte mestského prostredia skúma interakciu polohy hotela s funkciou a formou, v zmysle optimalizácie aspektov podporujúcich mestskosť hotela v centrálnej mestskej zóne. Snaží sa o zachytenie a pochopenie rôznorodosti hraníc hotelovej intimity a verejnej priepustnosti, ktorá je pre život mesta kľúčová. Hlavnou otázkou výskumu je, ako môže hotelové zariadenie ovplyvniť udržateľnosť priestoru a jeho „život“, a spätne ako potenciál miesta a funkčný verejný priestor ovplyvní mestotvornosť hotela. Cieľom dizertačnej práce je interpretácia vzťahu mestských hotelov k mestskému prostrediu a definovanie hlavných dôsledkov, ktoré zo vzťahu medzi hotelom a mestom vyplývajú. Pasportizácia hotelov v kontexte mestského prostredia prebehla v dvoch formách, v ktorých boli hodnotené architektonické a sociálne aspekty jednotlivých mestských hotelov v nadväznosti na ich prislúchajúci verejný priestor. Záverečné analýzy ukázali existenciu významných súvislostí medzi typom urbanistickej štruktúry (poloha), funkciou a meraním aktívnych hraničných línií (funkcia a forma) vo vzťahu k urbánnemu kontextu mestského prostredia a priniesli námet na metodiku hodnotenia urbanistického začlenenia mestských hotelov v mestskom prostredí. 

Schéma rozdelenia mestského prostredia na tri časti (historické jadro, centrálna mestská oblasť, periféria mesta) / Scheme of division of the urban environment into three parts (historical core, central urban area, city periphery) 

Princíp analyzovania mestských hotelov v rôznych štruktúrach mestského prostredia / The principle of analyzing urban hotels in different structures of the urban environment 

Výskumné otázky práce overujeme pomocou 45 vybraných mestských hoteloch v pasportizácii mestských hotelov, zobrazených v rôznych typoch urbanistickej štruktúry mesta. Pri pasportizácii využívame empirické metódy merania, predovšetkým porovnávanie a koreláciu v kauzalite mestského prostredia, komparatívne metódy porovnávania aktívnych a pasívnych hraničných línií mestského parteru a funkcií mestských hotelov. Taktiež posudzujeme interakciu polohy, s funkciou a formou v zmysle optimalizácie aspektov podporujúcich mestskosť hotelovej architektúry v písomnej i grafickej analýze. Meriame mäkké a tvrdé hraničné línie v miestach, kde sa mestská štruktúra stretáva s mestskými hotelmi. Pre výpočet pomeru plôch aktívnych a pasívnych hraničných línií sme využívali nasledujúci vzorec. 

Kde: AL1 = aktívna hraničná línia (vstup pre peších), AL2 = aktívna hraničná línia (vjazd pre autá), AL3= aktívna hraničná línia (okná a výklady), PP= celková plocha meraného mestského parteru. 

Na príkladoch vybraných modelových území sa snažíme ďalej poukázať na rozmanitosť foriem urbanistických štruktúr, ako aj prístupov pri tvorbe mestských hotelov. Vyhodnocujeme vzťah mestských hotelov k urbanistickej štruktúre, pri budovách definujúce priestor: prieluka - A1, mestský blok v kontexte líniového urbánneho prostredia - A2 (L), mestský blok v kontexte uzlového urbánneho prostredia - A2 (U), kompaktná mestská zástavba - A3, súčasť hybridu - A4, pri samostatne stojacich objektoch v rozvoľnenej zástavbe - B1 a pri solitéroch v blokovej zástavbe - B2.. Na základe ich vzájomnej komparácie ďalej formulujeme možné zovšeobecnené postupy a doporučenia využiteľné pri tvorbe mestských hotelov v kontexte urbánneho priestoru.