Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ateliérová tvorba v letnom semestri 3. ročníka je spracovávaná vo dvojiciach. V letnom semestri
2017/18 bude prebiehať súsledne, tj. v prvej časti semestra budú všetci študenti riešiť predmet
Ateliér navrhovania V - urbanizmus (odovzdávanie do AIS 24.3. do 23:59), a následne v druhej
časti semestra Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok.

Kompletný dokument nájdete TU.


Ateliér navrhovania V. - urbanizmus

Téma: "Susedstvá" - živé a prosperujúce mestské štvrte
Urbanistická štúdia obytnej zóny so zameraním na tvorbu kompaktných obytných štruktúr.
Prihlasovanie na predmet Ateliér navrhovania V- urbanizmus sa uskutoční elektronicky cez AIS od
pondelka 12.2. 8:00 do 23:59. Prosíme, aby ste ešte ste sformovali dvojice a do systému sa
prihlásil LEN jeden z dvojice. Súčasne pošlite SPRÁVU na katarina.smatanova@stuba.sk s
menami oboch z dvojice a menom pedagóga, ku ktorému ste sa zapísali. Ak niekto nemá dvojicu,
rovnako zašlite správu s touto informáciou.
Témy "Komárno " a " Topoľčany" sú prepojené na Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok: v
druhej časti semestra, pri riešení Ateliéru navrhovania IV - obnova pamiatok - bude zadanie
súčasťou širších vzťahov, ktoré študent preriešil v rámci urbanistického zadania.
Prihlasovanie na Ateliér IV - obnova pamiatok, prebehne na začiatku druhej časti semestra.


Komárno - Muničná továreň-A, Nábrežie-B (21 dvojíc)

Ateliér navrhovania V - urbanizmus
doc.Ing.arch. Ľ. Vitková, PhD., Ing.arch. Z. Gladičová, PhD., doc. Ing.arch. V. Joklová, PhD
Ing.arch. K. Smatanová, MA, PhD. Ing.arch. A. Lacková

Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok:
prof. Ing.arch. P. Gregor, Ing.arch. K. Kalašová,
doc. Ing.arch. E.Kralová, PhD., Ing.arch. M. Dubíny

Téma je previazaná s Ateliérom navrhovania IV. - obnova pamiatok, ktorý bude pokračovať v
druhej polovici semestra. Zo spracovaných urbanistických štúdií budú študenti na Ateliéri IVobnova
pamiatok spracovávať obnovu vybraného objektu z tohoto územia. Zadanie je súčasťou
medzinárodného projektu INTERREG DANUrB, ktorého cieľom je zmapovať nepreskúmané
kultúrne dedičstvo v menších a stredných mestách pozdĺž toku rieky Dunaj.
Komárno má ustálenú pešiu zónu a historické jadro, je to mesto zaujímavé svojou polohou na/pri
Dunaji s cezhraničnou dvojičkou Komáromom a na sútoku najdlhšej a najväčšej slovenskej rieky.
Priemysel, najmä lodiarenský, výrazne ovplyvňuje fungovanie mesta. Okupuje cenné nábrežie a
prepojenie obyvateľov s riekou, v niektorých častiach už len vo forme brownfieldov, ktoré čakajú
na svoje nové využitie.
Jeden z brownfieldov predstavuje areál " bývalej muničnej továrne". V súčasnosti je využívaný ako
skladové a drobné priemyselné priestory, ktoré sú ukryté v pamiatkovo chránených
architektonických skvostoch. Výhodou celého územia je aj jeho lukratívna poloha priamo pri
pevnosti a sútoku Váhu a Dunaja, s dobrým peším napojením priamo na centrum mesta, ako aj
potenciálom rôznych druhov dopravy.
Druhý brownfield sa nachádza v zóne pri vstupe na most, prepája nábrežie Dunaja a historického
centra mesta. Momentálne je územie využívané najmä lodenicami, do veľkej miery je však aj
degradované a potrebuje celkovú revitalizáciu.
Areály bude mesto rozvíjať za účelom vzniku nových bytových jednotiek. Koľko nových bytov toto
územie vie poňať? Pre koho by bývanie malo slúžiť? Aká je vhodná typológia do takéhoto typu
ízemia? Aké možnosti verejných priestorov poskytovať? A čo s historickým, pamiatkovo
chránenými objektami - majú sa tiež konvertovať na bývanie, alebo radšej plniť v území inú
funkciu, dopĺňajúcu novú modernú štvrť Komárna?
Ako navrhnúť živú obytnú štvrť, ktorá bude integrálnou súčasťou organizmu mesta?

Topoľčany (13 dvojíc)
Ateliér navrhovania V - urbanizmus
doc. Ing. arch. S. Bašová, PhD., Ing. arch M. Diežka, Ing. arch. E. Putrová, PhD.

Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok:
doc. Ing. arch. B. Polomová

Urbanistické zadanie s priamou nadväznosťou na zadanie na pamiatkach. Najprv preriešia obytnú zónu v dotyku areálu nemocnice a následne na pamiatkach objekt v areáli Starej nemocnice. V južnej polohe mesta v dotyku areálu „Starej a novej nemocnice“ bude riešená obytná zóna malopodlažnej až rodinnej zástavby, posilnená občianskou a rekreačnou vybavenosťou. Lokalita je v rozvojových plochách ÚPN mesta a súvisí s rekreačným zázemím v sútoku riečky Chotina a rieky Nitra, s alejou zelene a cyklotrasou v danej pozícií.

Záhorská Bystrica - obytná zóna „Ivance“ (13 dvojíc)
Ateliér navrhovania V - urbanizmus
doc.Ing.arch. A. Sopirová, PhD., Ing.arch. I. Bradová, Ing.arch. T. Hanáček, PhD., Ing.arch. K. Gorner, PhD.

Ateliér navrhovania IV - obnova pamiatok:
- téma nemá prepojenie na Ateliér IV, študenti budú v druhej časti semestra riešiť rôzne iné lokality po dohode s individuálnym pedagógom.

Všeobecným cieľom malého ateliéru je osvojenie si základných koncepčných tvorivých zručností
v urbanisticko-architektonickej dimenzii cez pochopenie širšieho kontextu lokality a zhodnotenie
stavu a potenciálu územia, po schopnosť navrhnúť komplexné obytné prostredie - malopodlažný
obytný súbor.
V spolupráci s mestskou časťou Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, bola ako jedna z
lokalít vhodných pre obytnú výstavbu vytypovaná lokalita Ivance ležiaca v severozápadnej časti
Záhorskej Bystrice. Riešené územie je vymedzené na východe cestou Bratislava-Stupava, na
západe biokoridorom, na juhu pôvodnou historickou zástavbou a na severe ornou pôdou.
Záhorská Bystrica ako Bratislavská mestská časť vidieckeho charakteru je jednou z oblastí
zasiahnutých procesom suburbanizácie, pričom aj v budúcnosti sa predpokladá ďalší nárast
obyvateľstva. Téma ateliéru tak priamo reaguje na reálnu situáciu, pričom za cieľ si kladie
hľadanie možností nového prístupu ku koncepcii riešenia bývania na vidieku, ktorý bude spĺňať v
čo najväčšej miere súčasné princípy udržateľnosti (životaschopná, ekologicky a ekonomicky
efektívna zástavba). Urbanistická koncepcia riešeného územia predpokladá návrh malopodlažnej
bytovej výstavby (rodinných a bytových domov do 4 NP), vrátane základnej občianskej
vybavenosti.
Ateliérová práca bude riešená v súčinnosti s Miestnym úradom Záhorská Bystrica, ktorý poskytne
potrebné podklady a poskytne vstupné podnety počas exkurzie. Výhodou lokality je jej
dostupnosť MHD priamo z centra Bratislavy.