Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Usmernenie dekana FA STU pre študentov

v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – aktualizácia 17. 3. 2020

 

Vážení a milí kolegovia študenti,

mimoriadna situácia, v ktorej sa nachádzame, si vyžaduje mimoriadne úsilie a opatrenia od každého z nás. Verte, že vedenie a pedagógovia Fakulty architektúry aj v tejto výnimočnej situácii robia všetko pre to, aby sa pedagogický proces nezastavil a vy ste úspešne ukončili letný semester. Dovoľujem si vás požiadať, aby ste sa správali zodpovedne a mali ako prioritu nielen vlastné zdravie, ale najmä, aby ste svojím konaním neohrozili svoje rodinné zázemie ani kolegov študentov.

Včera zasadal krízový štáb na Rektoráte a zatiaľ ostáva informácia, že do 29.3. sú univerzity uzatvorené a semester sa nepredlžuje. Je odôvodnené sa však domnievať, že obdobie, v ktorom budeme musieť prispôsobiť formu pedagogického procesu tejto výnimočnej situácii, sa nebude rátať na týždne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou na mesiace.

Z toho dôvodu sme sa dnes na vedení FA STU dohodli, že pomaly začneme pripravovať krízový režim, aj keď všetci veľmi dúfame, že ho nevyužijeme a vrátime sa ešte k prezenčnej forme výučby. Naša základná filozofia je urobiť všetko pre to, aby pôvodný časový harmonogram bol zachovaný a menili sme skôr počet a formu zadaní, príp. termíny odovzdávania a obhajob vašich prác.

Naša snaha o minimálne zásahy do harmonogramu semestra vyplýva z presvedčenia, že takto vytvoríme výborný základ pre riadny priebeh budúceho akademického roku 2020/21 a nebude nutné výrazne meniť vaše osobné plány počas letných prázdnin.

Ako dekan FA STU by som Vás rád informoval o doterajších opatreniach, ktoré prijalo vedenie fakulty:

 1. Do piatku 20. 3. 2020 budú zmapované všetky predmety študijných plánov, či je v nich zabezpečená výučba. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám dali spätnú väzbu formou dotazníka.
 2. Dňa 24. 3. 2020 sa uskutoční virtuálne Kolégium dekana so všetkými vedúcimi ústavov a garantmi študijných programov, kde budú prijaté opatrenia pre predmety, v ktorých budú zistené problémy s ich realizáciou bezkontaktnou formou.

 3. Zatiaľ boli prijaté iba čiastkové úpravy v harmonograme semestra
  (napr. odovzdávanie 1. časti bakalárskej práce (odbor AU) je presunuté
  na 5.4. 2020 do 23:59, výlučne len elektronicky do AIS (bez modelu).
  Štátne skúšky
  TMDT a TMAT sa presúvajú zatiaľ na neurčito - zvažujeme formu virtuálneho priebehu štátnych skúšok...)

 4. O všetkých prípadných zmenách v harmonograme Vás budeme informovať na webovej stránke fakulty (budú aktualizované denne) a zásadné informácie dostanete aj mailom

 5. Tento týždeň bude zriadené neformálne diskusné fórum, kde si budete môcť navzájom vymieňať rady k zvládnutiu jednotlivých predmetov, prípadne sa pýtať na veci, ktoré vás trápia.

 6. Prosíme všetkých študentov, ktorí počas tohto obdobia ochorejú – informujte mailom p. Fabriciovú na študijnom oddelení, príp. p. prodekanku Končekovú. Všetkým študentom, ktorým ich zdravotný stav neumožní sa plne venovať výučbe v rozvrhových termínoch, umožníme individuálny študijný plán. Je však potrebné, aby sme vedeli informovať dotknutých pedagógov v jednotlivých predmetoch.

 

Milí študenti, verím že napriek sťaženým podmienkam, ktoré máte pre vaše vzdelávanie, nás všetky tieto mimoriadne okolnosti ešte viac zomknú ako spoločnú rodinu Fakulty architektúry.

 

 

Bratislava, 17. 3. 2020

 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan FA STU