Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Usmernenie dekana FA STU pre zamestnancov 

v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – aktualizácia 17. 3. 2020

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

mimoriadna situácia, v ktorej sme sa ocitli, si vyžaduje mimoriadny prístup od každého z nás. Dovoľujem si vás požiadať, aby ste sa správali zodpovedne a mali ako prioritu nielen vlastné zdravie, ale najmä, aby ste svojím konaním neohrozili svoje okolie ani kolegov v práci.

Je odôvodnené sa domnievať, že obdobie, v ktorom budeme musieť prispôsobiť svoje pracovné povinnosti tejto výnimočnej situácii, sa nebude rátať na týždne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou na mesiace. Aj v týchto chvíľach však ostáva našou spoločnou povinnosťou a výzvou zabezpečiť pedagogický proces a zároveň nezastaviť odborný a administratívny chod fakulty aspoň v základných oblastiach. Verte, že všetky mimoriadne opatrenia, ktoré v rámci svojej práce urobíme, nás každého odborne posunú, vytvoria výborný základ pre riadny priebeh budúceho akademického roku, ale najmä nás ešte viac zomknú ako spoločnú rodinu Fakulty architektúry.

 

Ako dekan Fakulty architektúry STU, na základe príkazu rektora zo dňa 9. 3. 2020 č. 1/2020 
(a jeho aktualizáciami) v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu, vydávam nasledovné usmernenie :

 

 • Fakulta bude do 29. 3. 2020 uzavretá, je predpoklad predĺženia tohto dátumu

Vstup na fakultu bude umožnený len tým osobám, ktorých mená sa budú nachádzať na aktuálnom zozname osôb pre daný deň. Týka sa to predovšetkým vedenia, riadiacich pracovníkov, ako aj tých pracovníkov, ktorí zabezpečujú chod fakulty. V prípade, ak je Vaša prítomnosť na fakulte nevyhnutná, prosím, dohodnite si to najprv s Vaším priamym nadriadeným, a nasledovne s tajomníčkou fakulty, p. A. Karácsonyovou, príp. p. Follrichom, a to telefonicky alebo emailom.

 

 • Kontaktná výučba bude do 29. 3. 2020 prerušená, semester však prebieha ďalej, zatiaľ podľa pôvodného harmonogramu

Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia a tzv. bezkontaktnou výučbou.
To znamená, že je povinnosťou každého vyučujúceho zabezpečiť prednášky, konzultácie a študijné materiály tak, aby boli k dispozícii študentom, ako aj k dispozícii v AIS. Je na zvážení a rozhodnutí každého vyučujúceho, v závislosti od jeho predmetu a tiež charakteru výučby (prednáška alebo cvičenie), akú formu tzv. bezkontaktnej výučby zvolí. Odporúčame však využívať predovšetkým možnosti Gsuite (Google Meet, Google Classrooms), prípadne iný komunikačný kanál, avšak v časoch podľa riadneho rozvrhu. Bolo by vhodné sa zamyslieť nad možnosťou ako postupovať s pedagogickými požiadavkami pri študentoch, ktorí ochorejú na COVID-19. Samozrejme, študijné oddelenie bude týchto študentov evidovať. Týmto študentom musíme vychádzať v ústrety a uľahčiť im možnosť úspešného ukončenia semestra či štúdia, pravdepodobne v podobe individuálnych študijných plánov. 

V krátkej dobe očakávame usmernenie z Rektorátu STU ohľadom príp. časovej úpravy semestra. Zatiaľ však vychádzame zo snahy nemeniť harmonogram, ale skôr prispôsobovať (uberať) zo zaťaženosti študentov v jednotlivých zadaniach tam, kde to je možné a vhodné.

Podľa viacerých informácií predpokladáme, že obdobie neprezenčnej formy výučby bude trvať ešte dlhšie ako je v súčasnosti plánové. Z toho dôvodu dnes na vedení FA bolo dohodnuté, že pomaly začneme pripravovať krízový režim aj keď všetci veľmi dúfame, že ho nevyužijeme a vrátime sa čoskoro ku prezenčnej forme výučby. Z toho dôvodu by som Vás – garantov predmetov ako aj vedúcich VA chcel poprosiť, aby ste si rozmysleli ako by ste riešili ukončenie vašich predmetov, výučbu a konzultácie, keby sme naďalej /do konca akad. roka/ ostali len na dištančnej forme výučby. Prosíme Vás, aby ste zvážili množstvo požadovaných výstupov ako aj ich obsah, pripravili sa na možné skúšanie cez internet a pod.  Ide o veľmi výnimočnú situáciu, ktorej je potrebné sa prispôsobiť.
Súčasne by sme Vás rád poprosil, ak budete od študentov požadovať nejaké výstupy, aby ste ich požadovali postupne v priebehu celého obdobia výučby. Krízové riešenia Vás prosíme zapracovať TU.


Dňa 24. 3. 2020 o 10:00 sa uskutoční virtuálne Kolégium dekana FA STU, za účasti vedúcich ústavov a garantov ŠP, ktorého hlavným cieľom bude skontrolovať priebeh výučby vo všetkých predmetoch.

 

 • Zamestnanci budú vykonávať prácu formou tzv. home‐office, teda práce na doma v zmysle zák. 52 ods. 5 Zákonníka práce (s výnimkou pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať prevádzkový a administratívny chod fakulty v čase a podľa pokynov priamych nadriadených). 

Týka sa to:

   1. všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí vyučujú v letnom semestri,

   2. ostatných výskumných pracovníkov, ktorí sa riadia podľa pokynov vedúcich ústavov, pracovísk alebo ostatných priamych nadriadených

   3. ostatných neakademických pracovníkov, ktorí sa riadia podľa pokynov svojho priameho nadriadeného.

 

 • Zabezpečenie administratívneho chodu fakulty bude realizované nasledovne:

 • fakultná pošta sa bude vyberať iba raz do týždňa (v utorok). Pracoviská, ktoré dostanú poštu, budú o tom oboznámené telefonicky alebo mailom
 • administratívu na vybavenie (podpisy, faktúry a pod.) je treba odovzdávať na vrátnici fakulty
 • na dekanáte sa budú administratívne veci vybavovať iba raz do týždňa – v stredu (výnimkou je piatok 20.3.2020), vybavené veci budú vrátené na vrátnicu fakulty
 • vedúci ústavov (pracovísk) poveria preberaním pošty sekretárky ústavu, príp. pracovníka, ktorý nemusí na pracovisko cestovať MHD alebo inou formou hromadnej dopravy. Vstup na parkovisko bude umožnený - vstup do budovy fakulty bude však možný len pri vrátnici

 

 • V prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s tzv. home‐officom, bude mu nariadené čerpanie dovolenky.

 • Príspevok na stravu bude hradený všetkým zamestnancom formou gastrolístkov (počas obdobia uzavretia univerzitných jedální, ktoré sa budú vydávať spätne na základe dochádzky). K tomuto kroku pristupujeme po tom, ako nám okolité fakulty potvrdili, že v ich jedálenských zariadeniach sa nebude variť.
 • Všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov sa rušia do odvolania.
 • Všetky hromadné podujatia v priestoroch FA STU sa rušia do odvolania.
 • Naplánované zahraničné pracovné cesty sa s okamžitou platnosťou rušia. Týka sa to všetkých zahraničných pracovných ciest do konca marca 2020 (s predpokladom predĺženia opatrenia aj na celý apríl).
  Pracovníci, ktorí už majú “rozbehnuté” procesy súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou (zakúpená letenka, ubytovanie a pod.), sú povinní čo najskôr zabezpečiť stornovanie objednaných služieb (hotel, letenka a pod.). Prípadné ekonomické dopady, ako sú storno poplatky (napr. nemožnosť vystornovať letenku v plnej výške), bude zamestnávateľ riešiť následne v súlade s legislatívou.

 

Uvedené opatrenia trvajú minimálne do 29. 3. 2020. Následne sa budú prehodnocovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
Cieľom opatrení je minimalizovať počet osôb, ktoré sú fyzicky prítomné v budove fakulty, predovšetkým však prispieť k spomaleniu vývoja a šírenia vírusovej epidémie.

 

Bratislava, 17. 3. 2020

 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan FA STU