Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame na 9. ročník multidisciplinárneho študentského workshopu zameraného na „Stavebno-historický a urbanistický vývoj Banskej Štiavnice“.

  

Multidisciplinárny charakter workshopu je zameraný na doplňujúce vzdelávanie študentov tých odborov, ktorých sa zúčastňujú pri výskume, ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva (odbory histórie, archívníctva, histórie umenia, architektúry, archeológie, reštaurovania a geodézie).

Súčasťou týždňového workshopu je prezentácia výsledkov - formou prezentácií a výstavy posterov, určených pre laickú a odbornú verejnosť. Toto podujatie je sprevádzané aj kultúrnym programom a stalo sa každoročne obľúbeným podujatím v meste. Ide o nepriame vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie povedomia obyvateľov o kultúrno-historických hodnotách mesta.

Študentské multidisciplinárne workshopy "Jesenná univerzita architektúry" (ďalej len JUA) sa konávajú v spolupráci a pod záštitou ICOMOS Slovensko a v rámci už populárnych "ARCH+A days", ktoré tiež FA STU každoročne usporadúva v Banskej Štiavnici. Doteraz bolo s veľkým úspechom realizovaných 7 ročníkov na rôzne témy ochrany a vhodnej prezentácie kultúrneho dedičstva (Ohrozené pamiatky v Banskej Štiavnici, Sakrálne pamiatky v krajine, Banskoštiavnická kalvária, Historické brány v Krupine, Ľudové stavby v okolí Banskej Štiavnice a pod.). Odborné prednášky na danú tému a výsledky prác študentov sú vždy po dvoch ročníkoch JUA zhrnuté a prezentované v odborných zborníkoch, v jednom prípade vo vedeckej monografii (Vošková, K. (ed.): Jesenná univerzita architektúry 2008 – 2009; Vošková, K. a kol.: Sakrálne pamiatky v krajine, Banská Štiavnica a okolie, STU v Bratislave, 2014, Vošková, K. a kol.: Historické brány krupinských domov, STU v Bratislave, 2014).

 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ŠTRUKTÚRA:

1. VÝSKUM V TERÉNE
- práca profesionálnych výskumníkov (lektori) spoločne so študentmi,
- doplňujúce výskumy odborníkov – archeologické, architektonicko-historické, umenovedné, reštaurátorské – príprava lektorov a výskumníkov pre prácu v teréne so študentmi
- poznávanie (rozlišovanie kamenného muriva a mált, slohové architektonické články,
- pasport archeologických výskumov a vytypovanie nových sond na doplnenie doteraz realizovaného výskumu, - identifikácia a reštaurátorský výskum kamenných architektonických článkov,
- dokumentovanie a fotodokumentácia
- interpretácia urbanizmu a architektúry v čase románskeho obdobia v Banskej Štiavnici; pokus o hmotové rekonštrukcie románskych stavieb v Banskej Štiavnici (vizualizácia, príp. model mesta).

2. ODBORNÉ PREDNÁŠKY
-  predbežný návrh prednášajúcich a lektorov: PhDr. Labuda, Mgr. Paulusová, Mgr. Šimkovic, Mgr. Ľuboš Kurthy, Mgr. Ľubica Fillová, PhDr. Štefan Oriško, / PhDr. Smoláková, doc. Ing. Marek Fraštia, PhDr. Martin Štefánik, Mgr. Janka Schillingerová (Okresný archív) a pod.

3. EXKURZIA
- po románskych a gotických stavbách v regióne (archeologická lokalita Staré mesto, Kostol Panny Márie – Starý zámok, románska rotunda v Baďani, románsky kostol v Iliji, ruiny dominikánskeho kláštora a pod.).

4. VÝSTAVA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV z workshopu.

5. PRÍPRAVA OBSAHOVEJ ŠTRUKTÚRY PRE PUBLIKÁCIU „Románska a gotická Banská Štiavnica“.

 

Podmienky pre študentov:
Zaslať vyplnenú PRIHLÁŠKU do 30. 6. 2019 na adresu:
voskova@fa.stuba.sk

Akceptácia prihlášky bude potvrdená do 15.7. 2019.

Organizátor poskytne účastníkom ubytovanie počas trvania workshopu v budove detašovaného pracoviska FA STU na Radničnom nám. 2 v Banskej Štiavnici s minimálnou cenou (7 €/noc). Stravu a cestovné si hradia účastníci.