Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pre Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FAD STU) sú pamiatky Banskej Štiavnice, reprezentujúce všetky slohové obdobia, už desaťročia nevyčerpateľným zdrojom zadaní ateliérových alebo diplomových prác. Od začiatku pôsobenia jej Vzdelávacieho a vedeckovýskumného centra (2001 – 2002) dostala Banská Štiavnica k dispozícii množstvo vízií využitia jej historického potenciálu a vyskúšali sa rozličné metódy a princípy prezentovania architektonických, urbanistických, historických a iných hodnôt kultúrneho dedičstva mesta a jeho pamiatok. Okrem povinných cvičení a ateliérových prác, ktoré si študenti trénujú priamo v historickom prostredí na konkrétnych aktuálne potrebných zadaniach, Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum v Banskej Štiavnici už desať rokov organizuje doplňujúce vzdelávanie, s dôrazom na dokumentáciu, poznávanie, prezentáciu a interpretáciu pamiatok. Centrum od roku 2008 pravidelne organizuje medzinárodné študentské workshopy Jesenná univerzita architektúry, prostredníctvom ktorých zapája študentov rôznych vedných odborov do spoznávania a dokumentovania kultúrneho dedičstva, a to vždy na konkrétnu tému. V začiatkoch iniciatívy to boli ohrozené historické domy v meste (2008 – 2009), inokedy sakrálne pamiatky v krajine (2013 – 2014), ľudová architektúra v meste a okolí (2017) či historické brány domov v neďalekej Krupine (2010 – 2012).

Počas posledných troch rokov (2018 – 2020) boli študenti v rámci workshopov zapojení do výskumov, ktoré sa venujú urbanisticko architektonickému vývinu najstarších obydlí v Banskej Štiavnici. Celkovým cieľom je zostavenie máp interpretujúcich urbanisticko-architektonický vývin mesta. Doposiaľ sa realizovali výskumy a dokumentované boli objekty sakrálneho aj obytného charakteru románskeho a gotického slohu. Vďaka spolupráci so Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho, odborom Geodézie, kartografie a katastra sa na dokumentovaní mesta každoročne podieľajú ich študenti pod vedením Ing. Dalibora Kostru. Zrealizovali celý rad užitočných geodetických zameraní historických priestorov v meste.Účastníci workshopu JUA 2020, foto: Z. Holíčková


Roku 2020 sa výskum počas workshopu zameral na najstaršie – gotické jadrá domov na Námestí svätej Trojice. K téme gotického stavebného umenia boli zabezpečené zaujímavé odborné prednášky z vedeckej aj praktickej sféry a viacero tému podčiarkujúcich exkurzií. Študenti pracovali predovšetkým s pamiatkovými výskumami a zameraniami jednotlivých objektov. Kľúčovú úlohu zohrali historici umenia a pamiatkari z praxe, ktorí študentom architektúry pomáhali „čítať“ pamiatkové výskumy ako aj situácie v teréne. Výsledkom tejto spolupráce bolo grafické spracovanie poznatkov – situácie námestia s vyznačením gotickej etapy domov. Cez dnešné Námestie svätej Trojice v stredoveku pretekal potok. Na jeho oboch brehoch postupne vznikala zástavba gotických vežových domov, pričom hmoty domov boli zapustené do svahu. Zistilo sa, že v gotickom období bola uličná čiara o dva, niekedy až štyri trakty hlbšie voči dnešnej. Fenoménom dnešných renesančných waldbürgerovských palácov na Námestí svätej Trojice sú pivničné priestory, ktoré sú v jednej úrovni a teda pokračovaním vstupnej siene. Tie potom ústia do banských chodieb – štôlní, ktoré sa strácajú hlboko pod terénom vo svahu, do ktorého boli domy zapustené. Predmetom výskumu boli aj tieto priestory, keďže doposiaľ neboli dostatočne preskúmané, ani zdokumentované. Prieskumy sa preto nezaobídu bez spolupráce s archeológom (PhDr. Jozefom Labudom) a v tomto prípade aj s odborníkom na históriu baníctva (Ing. Lubomírom Lužinom). Cieľom bolo architektonicky a fotograficky zdokumentovať veľmi pravdepodobne najstaršie technologické a hospodárske objekty, ktoré sú prepojené s kresanými štôlňami. Vyplnila sa tak medzera v poznaní urbanistického vývinu Námestia svätej Trojice. Výsledok výskumu sa môže byť užitočným podkladom pre metodikov pamiatkovej ochrany alebo pre ďalšie výskumy a interpretáciu tohto stredovekého banského mesta.


Exkurzia na Baumgatnerov dom, Ing. arch. P. Pauliny s účastníkmi JUA


Zostavovatelia workshopu pri koncipovaní cieľov a obsahu programu výskumu a zadaní majú na zreteli, že projekt musí byť multidisciplinárny a simulovať tak reálnu medziodborovú spoluprácu z praxe. Ide o odbory ako je architektúra a urbanizmus, stavebné inžinierstvo a geodézia, história
umenia, archeológia a pod. Doplňujúce vzdelávanie a výskum v rámci už desať rokov organizovaných Jesenných univerzít architektúry má dva priaznivé efekty. Jeho výsledky sú využiteľné pre metodiku pamiatkovej obnovy, pre rozšírenie poznania o meste a jeho architektonickom dedičstve. Zároveň tento projekt poskytuje rozšírenie vedomostí z oblasti ochrany pamiatok, vzbudzuje záujem a buduje lepší vzťah k ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Jesenná univerzita architektúry sa konala v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v spolupráci s ICOMOS Slovensko a vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.