Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Skúsenosti s výskumom na FA STU

26.03.2019

Domáce a zahraničné výskumné, edukačné a umelecké projekty riešené na Fakulte architektúry, štátne úlohy, kontakt s praxou a stáže.

Pod záštitou dekana FA STU  prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD.


Odborní garanti:

Ing. arch. Ján Legény, PhD. prodekan pre vedu a výskum
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
prof. akad. soch. Peter Paliatka

Konfuc 2019

Srdečne pozývame všetkých členov Akademickej obce FA STU na 8. ročník konferencie učiteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2019 v miestnosti 005 a bude orientovaná na skúsenosti riešiteľov domácich a zahraničných výskumných a edukačných projektov, riešiteľov štátnych úloh, projektov pre prax a účastníkov stáží. Cieľom je priblížiť pozitívne a negatívne skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu participácie na grantoch, poskytnúť odporúčania, zvýšiť informovanosť kolegov na Fakulte architektúry ohľadom projektovej účasti a v stručnosti informovať o rôznych schémach grantových úloh ako aj o výskumných oblastiach, ktorým sa jednotlivé pracoviská venujú.

PROGRAM KONFERENCIE

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
26. marca 2019, miestnosť 005, od 9:00 do 14:00

Prezentácie majú mať rozsah max. 10 min., po ktorých bude nasledovať diskusia max. 5 min.

Čas

Názov príspevku

Meno prednášajúceho

9:00 - 9:10

Príhovor dekana

Pavel Gregor

SEKCIA 1: Domáce výskumné granty

9:10 - 9:25

APVV: IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied

Veronika Kotradyová

9:25 - 9:40

VEGA: Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu

Lorant Krajcsovics

SEKCIA 2: Zahraničné výskumné granty

9:40 - 9:55

Interreg DTP: DANURB: DANube Urban Brand

Ľubica Vitková

9:55 - 10:10

Interreg SK-AT: REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.

Andrea Bacová

10:10 - 10:25

JLS/2007/ISEC/FPA/C1/024:  CPTED - Crime prevention through environmental design

Robert Špaček / Julián Keppl

10:25 - 10:40

APVV–DS: VaHiTo - Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

Peter Morgenstein

10:40 – 11:00

Diskusia

11:00 – 11:30

Prestávka na kávu

SEKCIA 3: Výskumno-vydelávacie granty + iné

11:30 - 11:45

KEGA: Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA

Yakoub Meziani

11:45 - 12:00

ERASMUS: OIKOnet – globálna multidisciplinárna sieťová platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania

Viera Joklová

12:00 - 12:15

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: SAMRS - Challages of Conterporary Urban Planning

Katarína Smatanová

12:15 - 12:30

ESF: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov / MŠVVŠ SR: Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Erasmus+, KA2, strategické partnerstvá: UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs

 

 

Zuzana Čerešňová

SEKCIA 5: Kontakt s praxou

12:30 - 12:45

Fit 2 E-CAR / Škoda NSF Accessories / Volkswagen AG,38436,Wolfburg/ ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

Michala Lipková

SEKCIA 6: "Design-build projects"

12:45 - 13:00

DUNA - Bird watching

Tibor Varga / Martin Uhrík / Veronika Kotradyová

13:00 - 13:15

Dielo v architektúre

Bohuš Kubinský

13:15 – 13:30

Diskusia

13:30 - 14:00

Občerstvenie, networking (miestnosť 006)