Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Tatiana Lesajová
 : Konštrukčný spoj ako aktivizačný prvok vzťahu človeka a dreva
 : doc. Ing. arch. P. Daniel, PhD.

Vzďaľovanie sa hodnotám, ktoré ľudstvo vytváralo po dlhé stáročia, je realitou súčasnosti. V minulosti konštrukčné spoje predstavovali nielen funkčnú, ale i estetickú súčasť produktov. V súčasnosti disponujeme prebranými i novými vedomosťami a špičkovými technológiami, no paradoxne sa do veľkej miery vytráca jeden zo základných pilierov konštrukčných spojov – ich technicistická estetika. 
Na Slovensku, okrem technologických zmien, vývoj remesla výrazne ovplyvnili i zmeny celospoločenské. V druhej polovice dvadsiateho storočia zaniklo súkromné podnikanie a nastúpila unifikovaná priemyselná veľkovýroba. Dnes je opäť vidieť snahu navrátiť jedinečnosť výrobkom a vytvárať pridanú hodnotu vecí. Konštrukčné spoje tradičné i nové, rôznej mierky či pôvodu – všetky prinášajú množstvo inšpirácie. Nie je však potrebné ich imitovať, skôr pochopiť princípy ich tvorby a zužitkovať tieto informácie v kontexte náväznom na súčasné potreby a preferencie.
Téma konštrukčných spojov začína pri poznaní materiálu. Fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva a zároveň vlastnosti, ktoré vplývajú na zmysly človeka tvoria úvod do problematiky. Kapitola o histórii spojov vysvetľuje vývoj na dvoch kontinentoch – v Európe a Ázii. 
V rámci témy dizajnu konštrukčných spojov je obsiahnutá ich forma, funkcia a výroba. Na konkrétnych príkladoch sú vysvetlené pravidlá výstavby spojov (napr. kompozícia, tvary, geometria, symetria, rytmus) a znázornené prístupy v navrhovaní, ktoré umožňujú vytvárať vizuálny či emočný zážitok z výrobkov. Významným smerovaním v dizajne konštrukčných spojov je formalizmus, ktorý potvrdzuje záujem o spoj ako dekor, no v istých prípadoch ho dosahuje popretím samotnej funkcie.
V časti výskumu bolo prostredníctvom dotazníkov v štyroch fázach skúmané, ktoré spoje v rámci dvoch hlavných skupín – spoje s vizuálnym prienikom a bez vizuálneho prieniku, sú pre respondentov najviac atraktívne z viacerých hľadísk.
Jedna fáza výskumu porovnáva názory respondentov Slovenska s referenčnou vzorkou – respondentov z krajín, kde práca s drevom mala kontinuálny vývoj. Výskumy potvrdili, že využívanie priznaných spojov v súčasnom dizajne dve skupiny vnímajú rovnako pozitívne napriek rozličnému zázemiu. 
Preukázalo sa, že priznané spoje zhodnocujú výrobok na viacerých úrovniach, vyvolávajú v ľuďoch pozitívne emócie, ktoré sú kľúčové pri kúpe i udržateľnosti produktu. Zároveň sú vysoko dôveryhodné, čo sa týka trvácnosti konštrukcie a obľúbené pre ich haptické vlastnosti.
Návrh nového konštrukčného spoja sa opiera o výsledky výskumu, o teóriu a využíva postupy na vytvorenie emócie prostredníctvom dizajnu. Spoj kombinuje dva tradičné princípy spájania – prostredníctvom pokosu a ozubov. Je vytvorený ako funkčný ornament nábytku s formálnym ľudovým odkazom. Príklad aplikácie spoja je znázornený v prototype zásuvkovej komody, ktorá vďaka jeho použitiu nadobudla pozitívne vizuálne vlastnosti a vzbudzovala pozitívne emócie.
Historický a zároveň súčasný prehľad v rámci typológie konštrukčných spojov položili základ pre vytvorenie rozsiahleho katalógu európskych a japonských spojov s vlastným delením, ktoré zakladá na vizuálnych vlastnostiach spojov. V prvej úrovni rozdeľuje spoje do dvoch skupín – s vizuálnym a bez vizuálneho prieniku, v ďalších na spoje s priebežnou alebo nepriebežnou kresbou dreva, oblé a hranaté. Taktiež prostredníctvom piktogramov označuje  mimo základného delenia špeciálne vlastnosti ako pridanú vizuálnu hodnotu, symetriu, repetíciu, či spoje vytvorené rovnakými konštrukčnými prvkami. Autorské obrázky jednotne zobrazujú všetky spoje v otvorenej a zatvorenej polohe. Katalóg má slúžiť najmä dizajnérom pri navrhovaní drevených výrobkov.

 

VÝSTUPY

  1. Súhrnná teoretická práca. 
  2. Podrobný katalóg spojov s obrazovou dokumentáciou a popisom.  
  3. Návrh konštrukčného spoja 
  4. Ozdobný oblúčikový spoj určený pre masívne drevo a výrobu na CNC fréze
  5. Prototyp výrobku
  6. Prototyp komody s využitím oblúčikového konštrukčného spoja.