Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prípravný kurz kreslenia pre verejnosť. Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  architektúry, urbanizmu a dizajnu. Prípravný kurz mmodelovania je vhodný pre záujemcov o štúdium dizajnu.

Jednotlivé stretnutia budú venované vybraným problematikám v oblasti kresby. Teoretické a praktické cvičenia majú za cieľ zoznámiť záujemcov s médiom kresby, 2D a 3D zobrazovaním. Hlavným zámerom je prejsť si jednotlivé disciplíny 2D zobrazovania v  kresbe a 3D zobrazovania.

Jednotlivé stretnutia budú prebiehať nepravidelne, každé dva až tri týždne. Na každom nasledujúcom stretnutí si v úvode zrekapitulujeme zistenia nadobudnuté z predošlých lekcií. Na záver každého stretnutia prebehne diskusia. Dôležitosť sa bude klásť na schopnosť kriticky zhodnotiť vlastnú prácu, ponúknuť zlepšenia výuky a predovšetkým viesť konštruktívny dialóg. Záujemcovia o budúce štúdium budú dostávať krátke úlohy, zadania na doma. Hlavným zámerom je precvičiť a upevniť si nadobudnuté zručnosti, rozvíjať vlastnú kreativitu a systematickosť v príprave na talentové skúšky. Na nasledujúcom kurze ponúkame možnosť domáce práce konzultovať.

 

Prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
jednotlivý kurz á 25Eur, možné zakúpenie permanentky na 5 kurzov 100Eur /každý ďalší kurz á 20Eur, možnosť finančne zvýhodnenej kombinácie s kurzom modelovania/

Letný semester 2020

1

2

3

4

5

6

7

Kreslenie

15.02.

14.03.

04.04.

18.04.

09.05.

30.05.

13.06.

Kurz 15.02.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba
-
úvod do témy KRESBA, jej využitie a výrazové prostriedky.

ZADANIE: lineárna kresba jednoduchých objektov, štúdia podľa reality. Vysvetlenie a pochopenie pojmov KRESBA, ŠTÚDIJNÁ KRESBA, PROPORCIA, VÝŠKA, ŠÍRKA, HĹBKA, ZÁKLADY PERSPEKTÍVY A KOMPOZÍCIA.

 • Začneme kreslením jednoduchých geometrických tvarov/objektov. Budeme sa venovať ich vzájomným vzťahom, perspektíve a umiestneniu vo formáte.
 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie 

DÚ: krátke zadanie na doma, lineárna kresebná štúdia objektov dennej potreby podľa modelu a následne spamäti. Viac-pohľadovosť, tzv. naštudovanie objektu z viacerých uhlov, perspektíva

 

Kurz 14.03.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác
- TEÓRIA: PERSPEKTÍVA – teoretické aj praktické vysvetlenie pojmu, jeho uplatnenie v praxi

ZADANIE: lineárna kresba zložitejších /kubických/ objektov, ich vzájomné vzťahy.

 • Pojmy: PROPORCIA objektov, KOMPOZÍCIA, PERSPEKTÍVA, POMERY – VÝŠKA, ŠÍRKA, HĹBKA
 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

DÚ: krátke zadanie na doma, prespektívne lineárne zakreslenie predmetov dennej potreby, zakomponované na papieri. Vzájomné vzťahy. Pojmy: MALÉ, VEĽKE, NÁSOBENIE, DELENIE..

 

Kurz 4.4.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác

ZADANIE: kresba zátišia. Použitie objektov dennej potreby, klasické zátišie inak.

 • TEÓRIA: TIEŇOVANIE, techniky tieňovania, spôsoby a formy, tvarovanie objemu formou tieňovania, pozitívny vs. negatívny priestor, VZDUCH, UMENIE POZERAŤ SA
 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

DÚ: krátke zadanie na doma, POSTAV SI VLASTNÉ ZÁTIŠIE. Povieme si, ako postaviť vlastné zátišie, tréning oko – ruka, zakreslenie z viacerých pohľadov v mierkeKurz 18.4.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác

ZADANIE: ŠTÚDIA PREDMETOV Z RÔZNYCH MATERIÁLOV, uvedomenie si celkového tvaru objektu, jeho povrchu, štruktúry a textúry

 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie
 • TEÓRIA: MATERIÁLOVÉ ŠTÚDIE LESKLÉ, MATNÉ, ŠTRUKTÚROVANÉ, DRSNÉ, ZAMAT, LÁTKA, SKLO, PAPIER, KOV 

DÚ: materiálové štúdie vybraných objektov denného použitia so zameraním na ich rôznorodosť. SKLO, LÁTKA, PAPIER, KERAMIKA, etc..

 

Kurz 9.5.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác

ZADANIE: ZÁTIŠIE ZAČLENENÉ DO SCENÉRIE, ŠTÚDIA OBJEKTU A PRIESTORU

 • komponenty zátišia zasadené do reálneho priestoru študovne, napr. objekty umiestnené v rohu miestnosti. Nadobudnuté zručnosti z predošlých stretnutí prevedené do praxe.
 • Pojmy: gradovanie zadania v jeho komplexnosti. KOMPOZÍCIA, UMIESTNENIE VO FORMÁTE, PROPORCIE, PERSPEKTÍVA, MATERIÁLOVÉ ZOBRAZENIE, POVRCHY, ŠRÁFOVANIE – TIEŇOVANIE / SVETLO, TIEŇ
 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

DÚ: zakreslenie časti izby, ideálne jednobodová perspektíva, pohľad do jedného bodu. Cieľ: tréning PERSPEKTÍVY, JEDNO-ÚBEŽNÍKOVÁ, VIAC-ÚBEŽNÍKOVÁ, HORIZONT, VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE FORMY...

 

Kurz 30.5.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba TVÁR
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác

ZADANIE: TVÁR – Kresba podľa modelu, štúdia – BUSTA/LEBKA

 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie
 • TEÓRIA: úvod do princípov kreslenia ľudskej tváre
 • Pojmy: Pochopenie PROPORCIÍ ĽUDSKEJ TVÁRE, VZÁJOMNÉ VZŤAHY TVÁROVÝCH ČASTÍ, ROTÁCIA, OSOVÁ SÚMERNOSŤ, etc...

DÚ: štúdia ľudskej tváre, jej častí a proporcií. Podľa modelu – autoportrét.

 

Kurz 13.06.2020
9.30 – 12.00 /dopoludnie /2D kresba FIGÚRA
- krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác

ZADANIE: POSTAVA/FIGÚRA – Kresba podľa modelu, štúdia – SÁDROVEJ FIGÚRY

 • Po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie prác účastníkov formou diskusie, možné úpravy a vylepšenia
 • TEÓRIA: úvod do princípov kreslenia ľudského tela
 • Pojmy: Pochopenie PROPORCIÍ ĽUDSKÉHO TELA, VZÁJOMNÉ VZŤAHY ČASTÍ ĽUDSKÉHO TELA, ROTÁCIA, OSOVÁ SÚMERNOSŤ, etc...
 • ZÁVER, ZHRNUTIE JEDNOTLIVÝCH STRETNUTÍ, REKAPITULÁCIA, ODPORÚČANIA / ZADANIA NA DOMA

Prípravný kurz modelovania
Jednotlivé stretnutia budú venované vybraným problematikám v oblasti kresby, navrhovania a dizajnu. Teoretické a praktické cvičenia majú za cieľ zoznámiť záujemcov s  2D a 3D zobrazovaním, navrhovaním a  modelovaním objektov dennej potreby. Jednotlivé stretnutia budú prebiehať nepravidelne, každé dva až tri týždne. Na každom nasledujúcom stretnutí si v úvode zrekapitulujeme zistenia nadobudnuté z predošlých lekcií. Na záver každého stretnutia prebehne diskusia. Dôležitosť sa bude klásť na schopnosť kriticky zhodnotiť vlastnú prácu, ponúknuť zlepšenia výuky a predovšetkým viesť konštruktívny dialóg. Záujemcovia o budúce štúdium budú dostávať krátke úlohy, zadania na doma. Hlavným zámerom je precvičiť a upevniť si nadobudnuté zručnosti, rozvíjať vlastnú kreativitu a systematickosť v príprave na talentové skúšky. Na nasledujúcom kurze ponúkame možnosť domáce práce konzultovať.

Letný semester 2020

1

2

3

4

5

6

7

3D modelovanie z hliny

15.02.

14.03

04.04.

18.04.

 

 

 

3D modelovanie z papiera

 

 

 

 

09.05.

30.05.

13.06.

 

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 3. posch., modelovňa, č. dv. 335.

Cena kurzu:
jednotlivý kurz á30Eur, možné zakúpenie permanentky na 5 kurzov 125Eur / každý ďalší kurz á 25Eur, možnosť finančne zvýhodnenej kombinácie s kurzom modelovania


Kurz 15.02.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie – hlina

 • úvod do témy modelovania v technike hlina. Osvojenie si 3D zobrazovacích techník formou práce s materiálom, či už je to hlina alebo papier a iných alternátívnych techník. Vnímanie a práca s materiálom sa stáva kľučovou zručnosťou budúceho dizajnéra
 • na prvom stretnutí - krátke predstavenie základných techník modelovania, ich použitie a možnosti.
 • ZADANIE: HĽADANIE HMOTY – MÄKKÉ vs. OSTRÉ – princíp sochárskeho tvarovania – modelovanie detailu látky/oblé tvary / vs. modelovanie detail papiera /hrana, ostré tvary
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

 

Kurz 14.03.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie hlina

 • krátka rekapitulácia zadania z predchádzajúceho týždňa
 • ZADANIE: sochárske tvarovanie použitím GEOMETRICKÝCH, KUBISTICKÝCH TVAROV – ihlan, kocka, guľa. Kompozícia kubistickych objektov /možné rezanie, narúšanie tvaru. Riešenie statického problému – Téma hračka
 • pojmy: DE-KONŠTRUKCIA, od celku k detailu, dizajnérske prístupy v tvarovaní, HMOTA, PRIESTOR, VZDUCH, POZITÍVNA A NEGATÍVNA FORMA
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

 

Kurz 4.4.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie – hlina

 • krátka rekapitulácia zadania z predchádzajúceho týždňa
 • ZADANIE: sochárske tvarovanie na vybranú tému /modelovanie jednoduchého už existujúceho objektu/ z jedného kusu hliny, tzv. odoberaním hmoty
 • pojmy: DE-KONŠTRUKCIA, od celku k detailu, dizajnérske prístupy v tvarovaní, HMOTA, PRIESTOR, VZDUCH, POZITÍVNA A NEGATÍVNA FORMA
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie


Kurz 18.4.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie – hlina

 • krátka rekapitulácia zadania z predchádzajúceho týždňa
 • TEÓRIA: vystvetlenie pojmu dizajn návrh, koncept, úžitkovosť, udržateľný dizajn. Aká je moja úloha dizajnéra dnes..
 • ZADANIE: DIZAJNÉRSKA KRESBA + VYMODELOVANIE VLASTNÉHO PRODUKTU. Sochárske tvarovanie, modelovanie dizajn objektu z jedného kusu hliny, tzv. odoberaním hmoty. Schopnosť navrhnúť a vymodelovať produkt podľa vlastného návrhu 1:1
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie prác účastníkov formou diskusie. ČO BY SOM UROBIL INAK, možné úpravy a vylepšenia..


Kurz 9.5.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie z papiera

 • TEÓRIA: PAPER CRAFTU – DIZAJN MODELOVANIA Z PAPIERA
 • krátka rekapitulácia priebehu stretnutia z minulého týždňa, predstavenie domácich prác
 • ZADANIE: TECHNIKY MODELOVANIA Z PAPIERA PRE DIZAJNÉROV -  OD PLOCHY K FORME
 • zadanie bude pozostávať zo základných princípov skladania. Účastníci kurzu si vyskúšajú jednotlivé postupy: členenie papiera – lineárne, 3/4 , diagonálne, GRID, symetrické opakovanie, POLYGÓNY, skladanie vĺn, ostrých hrán, rotácia, špirála, duplicita, multiplicita, množenie, radenie, etc..
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie účastníkov formou diskusie

 

Kurz 30.5.2020
13.00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie z papiera

 • krátka rekapitulácia zadania z predchádzajúceho týždňa
 • TEÓRIA: tvarovanie z papiera, origami, spôsoby skladania,
 • PRAX: rezanie a narezávanie materiálu kartón/papier, rozkresľovanie vybraného objektu do plošného 2D zobrazenia, geometria – plášť
 • ZADANIE: PAPER CRAFT DESIGN – tvarovanie objektu do formy papierovej skladačky. Hľadanie vlastného riešenia problému poskladania vybraného objektu
 • po dokončení zadania – spätná reflexia, vzájomná konzultácia a hodnotenie prác účastníkov formou diskusie, možné úpravy a vylepšenia..

 

Kurz 13.06.2020
13.
00 – 16.30 /popoludnie /3D modelovanie z papiera

 • krátka rekapitulácia zadania z predchádzajúceho týždňa
 • TEÓRIA: dizajn kresba a návrh vlastného produktu. Postupy, princípy, ich realizácia do materiálu. Navrhovanie s cieľom vytvorenia funkčného, úžitkového produktu.
 • ZADANIE: NÁVRH DIZAJN KRESBA + PLUS REALIZÁCIA PAPER CRAFT DESIGNU – tvarovanie objektu do formy vlastnej dizajnovej, papierovej skladačky.
 • po dokončení zadania – spätná väzba, vzájomná konzultácia a hodnotenie prác účastníkov formou diskusie, možné úpravy a vylepšenia..
 • ZÁVER, ZHRNUTIE JEDNOTLIVÝCH STRETNUTÍ, REKAPITULÁCIA, ODPORÚČANIA / ZADANIA NA DOMAprihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/12mabhsKb_76BkPL4yOx6hbiz_Bn8o7R_JnEvBOIomFg/edit
 
č. účtu: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
VS: 6133

Do správy je potrebné uviesť meno účastníka a zvolený dátum alebo meno účastníka a permanentka. V
prípade nejasností, prosím, kontaktujte: danica.koncekova@stuba.sk