Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Letná škola (LŠ 2011) 05.09. – 10.09.2011 FA STU Bratislava

V zmysle štúdijného programu FA STU pre poslucháčov FA STU bakalárskehoi a inžinierskeho štúdia /kz, 3 kredity/ 


Téma:

Nové inšpirácie pre riešenie priestorov pravej strany Dunaja v Bratislave - Petržalke

Einsteinova ulica v kontexte s urbanistickou štruktúrou Bratislavy-Petržalky a nábrežím Dunaja

E 75 v štruktúre Bratislavy

Riešené územie:

Širšie vzťahy

1. Bratislava

2. Petržalka, Stare mesto

3. Eisteistenova, nabrežie Dunaja a priľahlé sektory

Riešené územie
4a. Eisteinova , Panónska cesta, Nový most, Digital park, Aupark, , Incheba, nábrežie a dotknuté polyfunkčné  a obytné sektory
4b. Eisteinova, Jantárová cesta, Starý most, od nabrežia po Bosákovu
 a dotknuté polyfunkčné  a obytné sektory

Detail

Vybraného verejného priestoru, architektúry, drobnej architektúry alebo prvkov

Organizátor:

Fakulta architektúry STU v   Bratislave

Spolupráca :

Holandské veľvyslanectvo v SR

The Netherlands Architecture Fund ( NFA)

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mestská časť Petržalka

urbanE.T. o.z.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Štátna plavebná správa – Pobočka Bratislava

Dopravoprojekt, a.s.

Geoconsult spol. s.r.o.

Metro Bratislava, a.s.

Sponzori :

PENTA Investment Limited

SHELL Slovakia, s.r.o., (???)

EUROSENSE, s.r.o.

CAD EXPERT s.r.o.

Garant:     Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Pedagógovia:  Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,  Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Ing. arch. Viera Joklová, PhD., Ing. arch. Kamila Gejdošová

Lektori a konzultanti:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy:

      Ing,. arch. Ingrid Konrad (hlavná architektka mesta Bratislava)

      Ing.arch. Vladimír Hrdý (Oddelenie koordinácie územných systémov)

      Ing. Vladimír Mikuš  (Vedúci oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy )

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka :

      Ing. Roman Masár (Zástupca starostu)

      Ing.arch. Zuzana Kordošová (Oddelenie územného rozvoja a dopravy)

      Ing.arch. Jozef Vasek (Referát územného plánu)

      Bc. Tomáš Augustín

The Netherlands Architecture Fund ( NFA):

      architekt Michel  Heesen 

      fotograf Hans Stakelbeek 

EUROSENSE, s.r.o.:

      Dipl. Ing. Robert Barca (konateľ spoločnosti)

CAD EXPERT s.r.o.

      Ing. Peter Balco

urbanE.T. o.z.:

      Ing. Marek Schweigert (projektový manažér)

Penta Investment Limited:

      Ing. arch. Miroslav Hrušovský (hlavný architekt investičnej skupiny Penta)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p (SVP):

      Ing. Boris Kováč (dispečing Bratislava)

Štátna plavebná správa – Pobočka Bratislava:

      Ing. Zoltán Szalay (vedúci pobočky)

(?Ing.arch. Ľubomír Závodný?)(?Dipl. Ing. Peter Gero?)(?arch.Bogár?)

Účastníci letnej školy

Odbory: urbanizmus, architektúra, dizajn, krajina

4-členné skupiny (výstup – 2 postre na skupinu)

Študent/pedagóg

1, FA. STU Bratislava , SK                                                                           (17)                

2, Wydział Architektury  Politechnika Krakowska, Krakov , PL                     (2/ 1)

3, Fakulta stavební, Vysoká škola báňska - TU Ostrava ,CZ              (2)

4, Provozně ekonomická fakulta  Mendelova Univerzita v  Brně, CZ               (3/1)

5, Volgograd (VolgGASU – Volgograt State University of

                        Architecture and Civil Engineering, RUS                                 (5 / 1)

 

Organizačné zabezpečenie:

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.                vitkova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Juraj Furdík, PhD.                             furdik@fa.stuba.sk

Ing,. arch. Kamila Gejdošová                            kamila.gejdosova@gmail.com

Mgr. Rostislav Ondruš                                      rosto.ondrus@gmail.com

p. Kovácsová – sekretárka                               kovacsova@fa.stuba.sk

 

Priestorové zabezpečenie:

letná škola sa uskutoční v priestoroch FA STU v Bratislave

-         Ateliér: Modeláreň

-         PC učebne: 328, 322

-         prednášky diskusie Modeláreň + m.č. 117 alt

-         záverečná prezentácia Modeláreň + m. č. 117

-         výstava postrov FOYER (12.9.-16.09. 2011)

+ Magistrát hlavného mesta SR, MČ Petržalka, PENTA

 

Technické zabezpečenie:

1. Logo letnej školy:

- zabezpečuje FA STU v spolupráci s urbanE.T. o.z.

2. Webová prezentácia a propagácia:

-     na webovej stránke FA STU

         na webovej stránke urbanE.T. o.z.

          www.studioarch.org

3. Zabezpečenie účasti občanov a záujmových združení na prezentáciách projektu:

         urbanE.T. o.z.

4. Zabezpečenie výstavy:

 

Podklady:

-         digitálny 3D model terénu

-         kataster územia

-         ÚPN Bratislava, ÚPN zóny

-         Štúdie, projekty pre riešené územie

-         Fotodokumentácia

-         Projekt prepojenia železničných koridorov TEN-T 17, ktorý bude súčasťou magistrály Paríž – Štrasburg – Štuttgart – Viedeň – Bratislava

-         Projekt diaľnice E75 – Einsteinova ul.

 

 

Program:

Máj - august 2011 príprava

Zaslanie základných informácii a podkladov

Zabezpečenie a konzultácie s lektormi, konzultantmi, partnermi a sponzormi.

Práca s podkladmi, prieskumy, škice, poznámky, rešerš danej problematiky, inšpirácie

 

04.-05.09.2011 príchod účastníkov letnej školy

Ubytovanie: (Hotel PLUS Bratislava, Bulharská 72, Bratislava)

Strava (obedy): (Restaurant Biela Pani s.r.o., Jozefská 11, Bratislava)

Hradíme ubytovanie pre zahraničných študentov a obedy pre všetkých študentov LŠ

05.09.2011 pondelok, 1.deň

09:00–9:30       Otvorenie LŠ 2011: organizátor (doc. Ilkovič), spolupracujúci, sponzori,

                        Mestská časť Petržalka        Ing. Roman Masár, zástupca starostu MČ             

                                                                     Petržalka

Blok prednášok:

09:30–10:00     Mesto Bratislava:                   Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta

10:00–10:30     Urbanizmus:                           Ing.arch. Vladimír Hrdý,

15 min. prestávka

10:45–11:15     Dopravné plánovanie

                         a riadenie dopravy:               Ing. Vladimír Mikuš,

11:15 - 11:45    .........................                   Ing. arch. Hrušovský - PENTA,                       

12:00 –13:30    obedná prestávka

13:30–18:00    Práca s podkladmi, prieskumy, foto, škice, poznámky, rešerš danej problematiky, inšpirácie

Prvé ideové návrhy, konzultácie

06.09.2011 utorok, 2.deň

Blok prednášok:

                        Virtuálny 3D model mesta:     Ing. arch. Robert Barca, EUROSENSE, s.r.o.

                        Dunaj v Bratislave                  Ing. Boris Kováč, SVP

                        Lodná doprava na Dunaji:      Ing. Zoltán Szalay, Štátna plavebná správa –                                              Pobočka Bratislava)

Exkurzia, prehliadka. Práca s podkladmi, prieskumy, analýzy, Ideové návrhy,formovanie návrhu, predstavy spracovania a prezentácie návrhu,  konzultácie

07.09.2011 streda, 3.deň

Konzultácie na MČ Petržalka – Odd. územného rozvoja a dopravy - Ing. arch. Jozef Vasek

09:00-12:00 a 13:00-16:00

Prednáška a diskusia:

                        E75:    architekt Michel  Heesen  (NFA), fotograf Hans Stakelbeek (NFA)

Práca na návrhoch, konzultácie - Ing. arch. Hrušovský, (?Ing. arch. Závodný,...?)

08.09.2011 štvrtok, 4.deň

Konzultácie na MČ Petržalka – Odd. územného rozvoja a dopravy - Ing. arch. Jozef Vasek

09:00-12:00

Práca na návrhoch, konzultácie - Ing. arch. Hrušovský, (?Dipl. Ing. Peter Gero, Ing. arch. Závodný,...?)

09.09.2011 piatok, 5.deň

Práca na návrhoch, konzultácie, finalizácia postrov a prezentácie, tlač postrov

Ing. arch. Hrušovský (?Dipl. Ing. Peter Gero, Ing. arch. Závodný,...?)

10.09.2011 sobota, 6.deň

Výstava postrov 700x1000mm ,

Prezentácia v PowerPoint-e, diskusia

Záver LŠ 2011: organizátor, spolupracujúci, sponzori, občania

september – november 2011

spracovanie a prezentácia výsledkov a publikácia (ISBN)