Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Voda a mesto – brownfieldy

 

Výzva na zasielanie príspevkov

 

2. informácia

 

Konferencia s medzinárodnou účasťou

12. máj 2014
Fakulta architektúry, STU v Bratislave

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou
Voda a mesto – brownfieldy v rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu „MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields“ (č. projektu: 21310101)
Problematika brownfieldov nachádzajúcich sa v kontakte s vodou (vodný tok, vodná plocha) v krajinách V4 a možnosti ich revitalizácie vo vybraných urbánnych a krajinných štruktúrach.
V rámci konferencie sa uskutoční výstava posterov s možnosťou prezentácie vlastného posteru.

 

Oficiálna webová stránka projektu: http://mobex2013.weebly.com/

 

Termín konferencie:            12. máj 2014

Miesto konferencie:             Fakulta architektúry STU v Bratislave

                                               Námestie Slobody 19

                                               812 45 Bratislava

                                               m. č. 117, 1. poschodie                     

Vernisáž výstavy:                 12. máj 2014, 17:30
Miesto výstavy:                     Galéria architektúry SAS

                                               Panská 15
                                               811 01 Bratislava      

Vedecký výbor:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková

Ing. arch. Juraj Furdík, PhD.

prof. dr. hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska

Richárd Ongjerth

doc. Ing. František Kuda, CSc.

Programový výbor:

Ing. arch. Juraj Furdík, PhD.

Mgr. Rostislav Ondruš
Ing. arch. Alena Bindzárová

 

Tématické okruhy:

  1. Úvod do problematiky (definície, kategorizácie,...)
  2. Priemyselné brownfieldy
  3. Dopravné brownfieldy
  4. Iné brownfieldy (obchodné, rekreačné,...)

 

Termín zaslania abstraktov:    ukončené, posudzujú sa

Termín zaslania príspevkov:   15. apríl 2014

Rozsah príspevkov:                5 400 – 18 000 písmen (3–10 normostrán)

Jazyk príspevkov:                   anglický a národný
Rozsah prednášky:                 15 min.
Jazyk prednášky:                    anglický

Použitú literatúru uvádzajte prosím za príspevkom, nie ako poznámky pod čiarou

Prijaté príspevky budú po schválení vedeckým výborom publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Termín zaslania posterov:       15. apríl 2014 (digitálny tvar: .jpg, .pdf)

Veľkosť posterov:                  700 x 1000 mm
Jazyk posterov:                      anglický
Správny layout pre poster nájdete na: http://mobex2013.weebly.com/downloads.html

Správne číslo pre poster konzultujte prosím s: rosto.ondrus@gmail.com

Prijaté postre budú po schválení vedeckým výborom publikované v katalógu. Účastníci prinesú vytlačené postre na konferenciu.

Vložné na konferenciu:

Vložné pre riešiteľov projektu MobEx: 0,- €

Vložné pre prednášajúcich, spracovateľov posterov a študentov: 50,- €

Vložné pre účastníkov: 100,- €

 

Termín uhradenia vložného: 30. apríl 2014
Číslo účtu: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 6178

 

Kontakt: rosto.ondrus@gmail.com

 

Program konferencie bude zverejnený na oficiálnej webovej stránke projektu http://mobex2013.weebly.com po 30. apríli 2014.

 

Podmienky publikovania príspevkov vo vedeckom recenzovanom zborníku a  posterov:

  1. zaslanie v určenom termíne (do 15. apríla 2014)
  2. schválenie vedeckým výborom (oznámenie o schválení bude zaslané autorom formou emailu do 25. apríla 2014 )
  3. prezentácia príspevku na konferencii
  4. úhrada vložného do 30. apríla 2014

 

Pri príprave príspevkov venujte prosím pozornosť nasledujúcim inštrukciám:


1. Príspevky budú mať rozsah od 5.400 do 18.000 písmen bez medzier (3 až 10 normostrán).
2. Príspevky budú odovzdané v angličtine a národnom jazyku.
3. Príspevky budú vo formáte Word, zaslané e-mailom.
4. Poznámky budú mať formu koncových poznámok, nie poznámok pod čiarou.
5. Všetky diagramy, schémy, kresby a fotografie musia byť buď kvalitnými originálmi alebo digitálnymi kópiami vo formáte jpg alebo pdf. V prípade digitálnych podkladov nesmie byť rozlíšenie menšie ako 300 dpi pri šírke 150 mm. Umiestnenie každej ilustrácie musí byť vyznačené v texte. Každá ilustrácia - grafická príloha farebná musí mať popis s uvedením autora a zdroju. Ilustrácie farebné nesmú byť súčasťou textového dokumentu Word t.j farebné ilustrácie - grafické prílohy budú publikované samostatne v grafickej prílohe za textom.
6. K príspevkom je autor povinný dodať 5 až 7 kľúčových slov, t. j. slov z textu príspevku, ktoré charakterizujú jeho obsah.
7. Odkazy a citácie je potrebné uvádzať v zmysle platných noriem:

Článok v časopise
SCHREIDER, S. Y. – SMITH, D. I. – JAKEMAN, A. J.: Climate change impacts on urban flooding. Climatic Change, 47, 2000, pp. 91 – 115.

Kniha
ALMANDOZ, Arturo: Planning Latin America’s Capital Cities, 1850 – 1950. London, Routledge 2002. 350 p.

Kapitola v knihe
BASTIÉ, Jean: Paris: Baroque elegance and agglomeration. In: Eldredge, H.W. (ed.) World Capitals: Towards Guided Urbanization. Garden City, NY, Anchor/Doubleday 1975, pp. 17 – 27.

Publikácia na sieti
Demographia (nd) Mumbai: Population, Area & Density by Ward 1991 and 1981. Available at http://www.demographia.com/db-mumbaiward91.htm. Accessed 20 June 2006.