Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodná konferencia / Kreativita žien od moderného hnutia (1918 – 2018)
13. – 16. jún 2018, Turín, Taliansko

Výzva na zasielanie príspevkov
Uzávierka odovzdania abstraktov: 31. október 2017
 

Kreativita žien od moderného hnutia – MoMoWo (Women’s Creativity since the Modern Movement) predstavuje rozsiahlu spoluprácu kultúrneho projektu spolufinancovaného programom Európskej únie Kreatívna Európa, ktorý je koordinovaný Polytechnikou v Turíne. Ide o štvorročný neziskový projekt, ktorý beží od 20. októbra 2014. MoMoWo sa témou zaoberá z hľadiska súčasného kultúrneho, spoločenského a ekonomického významu, z perspektívy Európy, ako aj interdisciplinarity úspechov žien v profesiách dizajnu. Oblasti, na ktoré sa projekt zameriava zahŕňajú architektúru, inžinierstvo, mestské plánovanie, krajinnú architektúru, interiérový dizajn, dizajn nábytku a zariadenia. Ide o profesie, z ktorých sú mnohé ešte stále vnímané ako tradične mužské profesie. 

Projekt sa sústredí na harmonický rozvoj európskej spoločnosti odstránením nerovností a zvýšením rodovej rovnosti ako v práci, tak aj mimo nej. MoMoWo si kladie za cieľ zviditeľniť a propagovať príspevok žien-dizajnérok do európskeho kultúrneho dedičstva a odkazu, ktorý bol až do teraz výrazne „v histórii skrytý“. Zároveň – vnímajúc históriu ako „živú látku“ – je cieľom propagácia a zvyšovanie hodnoty práce a úspechov minulých a súčasných generácií žien-profesionálok pre posilnenie budúcich generácií kreatívnych žien. 

MoMoWo vedecký výbor definoval sedem hlavných tém v záujme dosiahnutia vyrovnanosti tém a tiež preto, aby sa docielil potrebný prehľad akademického výskumu a profesionálnych skúseností.


 

Požiadavky na zasielanie príspevkov
MoMoWo Sympózium 2018 využíva systém Easy chair. Na zasielanie príspevkov sa požaduje, aby si autor vytvoril svoj Easy chair účet (účet je zadarmo).
Adresa je: https://easychair.org/conferences/?conf=momowo2018
Autor bude krok za krokom vedený cez proces odovzdania príspevku
Abstrakty musia špecifikovať, ktorej z nasledovných tém sa týkajú

A. Vzdelávanie a odborná príprava žien. Národné a medzinárodné mapovanie
B. Dedičstvo a odkaz žien. Ochrana, obnova a vylepšenie
C. Ženy v komunikačných a profesionálnych sieťach
D. Ženy a kultúrny cestovný ruch
E. Úspechy a profesionálne výsledky žien. Posúvanie hraníc
F. Ženy a udržateľnosť
G. Ženy „ako subjekty“. Dokumentácia, metodika, interpretácia a vylepšenie
G.1. Dizajnové výkresy 

Všetky zaslané abstrakty prejdú výberovým konaním MoMoWo vedeckého výboru a predsedov jednotlivých sekcií. Všetky akceptované abstrakty budú publikované v bulletine programu a abstraktov s ISBN (tlačená a digitálna verzia open-access). 

Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť príspevok do inej témy, než je tá, ktorú navrhovateľ zadal počas procesu predkladania.

 • Jazyk: angličtina (britský pravopis)
 • Pravidlá: Názov, 2 200 znakov (vrátane medzier), 5 kľúčových slov, príslušnosť autora, životopis autora (vrátane 600 znakov), e-mailová adresa
 • Formát: súbor PDF
 • Termín na predkladanie abstraktov je 31. október 2017
 • Obrázky, tabuľky a iné ilustrácie nemôžu byť zahrnuté do abstraktu
 • Všetky abstrakty musia byť originálne a zároveň nepredkladané inému časopisu alebo konferencii
 • Po odoslaní abstraktu dostane príslušný autor potvrdzujúci e-mail. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, kontaktujte prosím momowo@comunicarch.it
 • Všetky predložené abstrakty vyberie vedecký výbor MoMoWo a predsedovia sekcií. Autor bude informovaný o prijatí / neakceptovaní abstraktu. Ak nepríde oznámenie do 17. novembra 2017, kontaktujte prosím momowo@comunicarch.it

Všetky prijaté abstrakty budú zverejnené v brožúrach programu a abstraktov s ISBN (tlačená a digitálna verzia open-access). 

Všetci autori, ktorých abstrakty budú prijaté, budú vyzvaní na predloženie svojho finálneho príspevku.

 • Jazyk: angličtina (britský pravopis)
 • Pravidlá: Názov, maximálne 25 000 znakov vrátane medzier a referencií + 2 obrázky s uvedením zdroja
 • Formát: súbor PDF
 • Vybrané príspevky budú publikované ako open-access elektronickej knihy s ISBN  udeleným inštitútom ZRC-SAZU France Stele, Ľubľana
 • Uzávierka pre predloženie príspevkov je 31. január 2018
 • Oznam o prijatí alebo neprijatí príspevku: 1. marec 2018
 • Všetci autori vybraných príspevkov budú pozvaní prednášať na sympóziu

Názov prezentácie bude pridaný do programu sympózia len vtedy, ak sa konkrétny autor zaregistroval na konferenciu.

Ak sa stane, že je potrebné z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zmeniť prednášajúceho autora (autor označený ako prednášateľ príspevku), až po tom, čo bol abstrakt prijatý, zodpovedná osoba sa obráti na organizačný výbor zaslaním e-mailu na adresu: momowo@comunicarch.it
 

Vedecký výbor MoMoWo
Emilia GARDA, Caterina FRANCHINI, POLITO international coordinators
Maria Helena SOUTO, ENSILIS/IADE
Ana María FRENÁNDEZ GARCÍA, UNIOVI
Helena SERAŽIN, ZRC-SAZU
Alain BONNET, UGA
Sara LEVI SACERDOTTI, SiTI
Marjan GROOT, VU


Kontakty
Vedecký tajomník: momowo@polito.it (Caterina Franchini)
Organizácia: Momowo@comunicarch.it (Cristiana Chiorino)
web: http://www.momowo.eu/symposium/