Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Michal Kacej
 : Multisenzorickosť v architektúre
 : doc. Ing. arch. Z. Čerešňová, PhD.

TYPY POHYBU ČLOVEKA
Jedna zo základných čŕt ľudstva je pohyb. Rozdielnosť charakteru pohybov si vyžiadalo vytvárať pojmy, ktoré majú snahu exaktne vyjadrovať a špecifikovať každý proces. Naproti tomu je pohyb vo fyzickom prostredí o dosť odlišnejší, pretože človek a všetky živočíchy na planéte sú vďaka multisenzorickým vnemom jeho celistvou súčasťou. Podľa procesu poznáme dva základné typy cieleného ľudského pohybu v prostredí:
- navigácia 1 , inštruované sledovanie trasy alebo prechod cez priestor
- hľadanie cesty 2 , účelne motivovaná aktivita určenia si cesty z počiatočného bodu k cieľovému, ktorá sa skladá zo sledu zmyslovo-motorických akcií v prostredí

POHYB ČLOVEKA A ZÁCHYTNÉ BODY
Evolúciou sa človek usadil, budoval prvé obydlia, a tým vytvárať antropogénne 3 prostredie. Vytvoril systém umelých záchytných bodov, vďaka ktorým sa začala zlepšovať schopnosť orientácie. Civilizovaný človek sa zbavil obáv z nebezpečenstva prírodného prostredia, ale nezbavil sa strachu z dezorientácie v prostredí. Rozširovaním mesta, infraštruktúry a typológie budov sa nepriamo úmerne zužovali možnosti intuitívneho vnímanie prostredia.
Riešenie priniesol Otto Neurath svojim dodnes fungujúcim piktogramovým informačným systém ISOTYPE 4.

KOGNITÍVNE PROCESY
Kognitívne procesy sú komplexné vedomé a nevedomé psychické poznávacie procesy, ktoré zahŕňajú zmyslové vnímanie, predstavivosť, pamäť, myslenie a učenie. Dôležitý je proces kognitívneho mapovania, ktorý priamo súvisí s priestorom. Ide o súbor kognitívnych procesov v priestore, kde okrem samotného zmyslového poznávania prostredia je zahrnuté aj vytváranie asociácií a pamäťových stôp. Výsledkom kognitívnych procesov je kognitívna mapa. Tento pojem zaviedol behaviorálny psychológ Edward C. Tolman, vo svojej publikácii Cognitive Maps in Rats and Men v roku 1948.

NEUROVEDY A ARCHITEKTÚRA
Významné objavy v oblastí neurovied koncentrovaných na priestorové vnímanie sú hnacím motorom pre interdisciplinárne vedecké výskumy neurovied a architektúry. Medzi najvýznamnejšie objavy patria najmä:
- Epstein, Harris, Stanley a Kanwisher – objavenie PPA v roku 1999 - miesto v mozgu, v ktorom
sa odohráva priestorové vnímanie, ktoré nazvali „parahippocampal place area“.
- Keefe, Moser, Moserová, laureáti Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu z roku 2014
- objavenie buniek, ktoré v mozgu vytvárajú systém určovania polohy, nachádzajúce sa v časti mozgu „dorsocaudal medial entorhinal cortex“. Objav zvýšil exaktnosť kognitívneho mapovania vďaka lokalizácii jednotlivých častí zapojených do toho procesu

VÝSKUM
Počas zimného semestra 2019/2020 bol na predmete Univerzálne navrhovanie realizovaný výskum, ktorého cieľom bolo skúmať zmyslové vnímanie respondetov pri hľadaní cesty pri prechode z novej budovy FCHPT (od architektov I-. Diklič, J. Liščák a J. Lupták, zrealizovanej v roku 1983) do starej budovy FCHPT of architekta V. Karfíka, zrealizovanej v roku 1950.
1. Overili sme, že medzi dominantné záchytné body prechodu patrí práve olfaktorická stopa jedálne a
taktiež aj teplotný rozdiel v prechode.
2. Data z mobilného videookulografu dokázali, že prechod je nejasne vizuálne artikulovaný. Aj
napriek tomu, že ho respondenti videli, neevokoval v nich svojou konfiguráciou akcent, ktorý
očakávali.