Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky (NŠP) na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2015/2016.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2015/2016.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorandské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Základné informácie o programe v priloženom letáku SK (flyer EN).
Podrobné informácie o programe na oficiálnej webovej stránke www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný Štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Lucia Žišková (lucia.ziskova@saia.sk) - uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk) - uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2015, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roku 2015/2016.