Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tento rok sa bude vyhlasovať laureát Ceny VISIO už po deviatykrát. Cena VISIO je cenou časopisu EUROSTAV a ide o cenu za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. O tom, kto je nominovaný na túto cenu za rok 2019/2020 rozhodla na februárovom zasadnutí odborná porota v zložení Ing. arch. Ján Legény, PhD., odborný garant konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, Ing. Pavol Kukura, predseda Slovenskej rady pre zelené budovy, Ing. arch. Andrea Anna Babiak za VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV. V tomto ročníku vybrala odborná porota troch nominovaných.

O tom, kto z nominovaných sa stane nakoniec laureátom už 9. ročníka Ceny VISIO 2020, sa dozvieme na spoločenskom večere, ktorý sa bude konať 23. apríla 2020 v kongresovej sále SLSP v Bratislave.

Spoločenský večer bude nasledovať bezprostredne po ukončení 10. ročníka odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa bude konať v rovnaký deň v kongresovej sále SLSP, ktorej organizátormi sú VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV a Slovenská rada pre zelené budovy. Viac o cene VISIO 2020.


Hlasujte za svojho víťaza a vyhrajte vstup na konferenciu a spoločenský večer!

 

Hlasovanie prebieha do 20. apríla 2020.

 

Medzi nominovanými je prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave, Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry.„Za najväčší úspech považujem to, že sa podarilo zaviesť do štandardnej výučby stratégiu udržateľnosti a ohľaduplného správania k prírode a prostrediu. Študenti majú o tento smer záujem, a preto to vlastne aj vyučujeme.“ 
J. Keppl

Prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., je vysokoškolský profesor v študijnom odbore architektúra a urbanizmus. Narodil sa 9. 3.1950 v Levoči. Odbor architektúra a stavba miest vyštudoval na SvF SVŠT Bratislava, kde potom získal titul CSc. (1982), bol menovaný za docenta v roku 1987 a za profesora v roku 2002.  

Do roka 1985 sa orientoval na architektúru priemyselných stavieb, popritom sa venoval téme znižovania energetickej náročnosti budov architektonickými prostriedkami a využívaním solárnej energie. V roku 1990 s kolegom Robertom Špačkom založili na Fakulte architektúry Katedru experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby. Okrem FA STU prednášal na VŠVU v Bratislave, na Fakulte umení TU v Košiciach i na európskych školách architektúry a niektorých amerických univerzitách. V roku 1991 absolvoval tvorivý pobyt v medzinárodnej letnej škole na Tel Aviv University (Izrael), pôsobil na University of Southern California v Los Angeles. V rokoch 2002 – 2010 zastával funkciu prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a publikačné aktivity. Do roka 2005 bol expertom Európskej komisie v Bruseli pre uznávanie odborného vzdelania architektov a zaslúžil sa o uznanie platnosti diplomov študijného odboru architektúra a urbanizmus v členských štátoch EÚ. Je nositeľom Medaily Emila Belluša (2010) za prínos vo vzdelávaní architektov. V roku 1999 získal ako praktizujúci architekt hlavnú cenu v súťaži Stavba roka.

Bol a je členom vedeckých (a umeleckých) rád VR STU, VaUR FA STU, VR a UR FU TU Košice a členom desiatok pracovných komisií (VEGA, pracovná skupina č. 5 akreditačnej komisie, pracovná skupina pre výskum v architektúre pri EAAE), redakčných rád (ALFA a Selected Scientific Papers TUKE Košice), súťažných porôt a rôznych odborných grémií (SKA – člen skúšobného senátu, odborová komisia pre habilitácie FA VUT Brno, Slovenská asociácia Rímskeho klubu, Fulbright Alumnus, National Geographic Society).

U profesora Keppla je mimoriadne cenné to, že popri náročnej práci v akademických funkciách neprestal byť pedagógom. Prednáša a garantuje predmety v bakalárskom (architektúra a prostredie 1), inžinierskom (ekologický koncept architektonickej tvorby) a doktorandskom (teória tvorby) stupni štúdia. Ako garant študijného programu 2. stupňa štúdia Architektúra zodpovedá za predmety diplomový projekt a diplomový seminár. Pôsobí v nosných predmetoch inžinierskeho študijného programu Ateliérová tvorba, vychoval viac ako sto diplomantov, externe prednášal na VŠVU v Bratislave predmet ekologicky viazaná tvorba, na Academia Istropolitana Nova v anglickom jazyku predmet environmentálne aspekty architektonickej tvorby, od roka 2002 na Fakulte umení TU v Košiciach prednáša predmet kontexty architektúry a ekológie, je hosťujúcim pedagógom v škole architektúry KTH v Štokholme vo Švédsku, prednášal na zahraničných univerzitách ako University of Southern California (USC), UCLA, Milánskej polytechnike (Taliansko), v školách architektúry v Osle, Ås, Trondheime (Nórsko), v Manchestri (Veľká Británia), v Gliwiciach (Poľsko). Je spoluautorom prvej knihy o využití solárnej energie v Československu (1983) a spoluautorom Rukoväti udržateľnej architektúry. Sústavne prednáša, vedie ateliérové tvorby a diplomové práce, úspešne školí doktorandov. O výsledkoch jeho práce svedčia najlepšie úspechy jeho absolventov a dobré meno, ktoré šíria nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí.