Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Súťaž o najlepší grafický dizajn fakultného časopisu, vypísaná v októbri 2010

nepriniesla vhodný víťazný návrh,  a tak Fakulta architektúry STU vypisuje  

NOVÚ SÚŤAŽ pre študentov ! ! !

(verejnú  neanonymnú)

o Najlepší Grafický Dizajn

Fakultného  Časopisu  Informačné Listy

Limity:

1. použitie loga Fakulty architektúry STU v zmysle

    dizajn manuálu STU (je prístupný na stránke STU)

2. pre časopis sa počíta s fontom písma Botanika, pre návrh stačí použiť  Arial

3. použitie formátu A4

Požiadavky na návrh: 

  1. najpodstatnejší je nápad, jeho originalita, vtip, výnimočnosť !

      (dopracovanie bude predmetom dohody)

  1. jednoznačnosť, že ide o časopis Fakulty architektúry, prezentovaná nielen logom

      3.  netradičnosť a invenčnosť návrhu "layoutu"

      4.  dodržanie spoločnej identity obálky a vnútra časopisu !

      5.  zachovaná čitateľnosť a zrozumiteľné členenie textu  

      6.  prehľadná a zmysluplná orientácia v časopise

Parametre:

- návrh dodať v tlačenej forme 1x farebne + 1x ČB v nasledovnom rozsahu:

  titulná strana + vzor 4 strán zalomeného textu vrátane použitia fotografií, vzoru  hlavičky 

  a päty ako aj  vzor značenia strán

- na CD nosiči vo formáte pdf.

Konzultácie na zodpovedanie otázok a vysvetlenie nejasností poskytne:

Ing. Michal Brašeň, Art.D.  na Ústave dizajnu FA STU, I. posch., číslo dverí: 126

1.      v stredu 24.11.2010 od 12:00 - 13:30 hod

2.      v stredu   8.12.2010 od 12:00 - 13:00 hod

Do súťaže bude akceptovaný len návrh v zalepenej obálke s menom, priezviskom a kontaktmi na autora ( adresa bydliska, e-mail, mobil alebo iný telefonický kontakt)

Odmeny :

Komisia rozdelí  300 eur najlepším návrhom.

Víťazný návrh získa okrem finančnej odmeny  možnosť zrealizovať svoj návrh.  

termín odovzdania:  do 10.12.2010 12:00 hod

miesto odovzdania: Fakulta architektúry STU, nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava, prízemie, Knižnica FA STU, č. dverí 42, kontaktná osoba: Ing. arch. Irena Dorotjaková  

komisia v zložení:

prodekan pre zahraničie a PR FA STU  prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD.

Ing. Michal Brašeň, Art.D. – Ústav dizajnu FA STU

Ing. arch. Irena Dorotjaková – redakcia FA STU

Výsledky súťaže budú zverejnené do 20.12.2010.  

Neocenené práce si môžu autori vyzdvihnúť od 20.12. 2010 – 21.12.2010 v čase od 8-12:00 hod. Ocenené práce ostávajú na FA STU.

 

 

autor:id

 

v Bratislave, 11.11.2010