Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

S novým dekanom prof. Pavlom Gregorom prichádza od 1. októbra 2018 aj nové vedenie fakulty. Nadviaže na úspechy svojich predchodcov a bude prispievať svojim dielom k rozvoju našej Alma mater. Prodekankou pre vzdelávanie sa stala Danica Končeková, ktorá bude usmerňovať každodenný proces výučby. Nový prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Peter Morgenstein bude zastrešovať kontinuitu existujúcich a rozvíjanie nových partnerstiev so zahraničnými školami a starať sa o architektonický rozvoj prostredia fakulty. Publikačnú a umeleckú činnosť, fakultný výskum a novú generáciu výskumníkov – doktorandov, bude mať na starosti Ján Legény, prodekan pre vedu a výskum. Štvoricu prodekanov uzatvára dizajnér Michal Brašeň, prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť, ktorý sa bude venovať skvalitňovaniu pracovno-študijného prostredia, zlepšovaniu technického vybavenia a propagácii FA STU.

Hlavnou snahou nového vedenia bude vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie budúcich architektov a dizajnérov, ako aj navodiť inšpiratívnu tvorivú atmosféru otvoreného dialógu.


(Ing. arch. Ján Legény, PhD., prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. Michal Brašeň, ArtD., doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.)