Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Adam Tóth
 : Obytný komplex Avion v Bratislave
 : doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Zmyslom stavby je predovšetkým vytvorenie vnútorného priestoru, určeného na uspokojenie potrieb človeka. Podstatou interiérovej tvorby je komponovanie základných prvkov architektonickej kompozície s cieľom vytvorenia kvalitného vnútorného priestoru. Kým bytový interiér s jeho zariadením prevažne odráža osobnosť užívateľa bytu, stavebný interiér je súčasťou architektonického konceptu, odrážajúceho cez osobnosť architekta dobový kontext. Bytový komplex Avion v Bratislave (1932), navrhnutý českým architektom Josefom Marekom, vznikol v medzivojnovom období budovania nových demokratických štátov a pre Slovensko je to zároveň obdobie hľadania vlastnej identity v rámci novovzniknutej Československej republiky. Nová filozofia, materiály, technológie vo výstavbe sa premietli do nového formálneho výrazu budov, no podstatne sa mení aj dispozičné riešenie interiérov budov. V architektúre moderny stavebno-technický aspekt hrá osobitnú úlohu, stavebné a technické prvky a detaily tvoria nezameniteľnú súčasť jej podstaty a pri pamiatkových objektoch funkcionalizmu (Avion je od roku 1985 zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok, od roku 1994 v zozname najvýznamnejších európskych pamiatok modernej architektúry DoCoMoMo) tvoria aj podstatu ich pamiatkovej hodnoty. Kvalita priestorov a ich nadčasovosť spočívala vo vyváženej architektonickej kompozícií, vyváženej mierke a proporciách priestorov a navzájom ladiacich materiáloch, vzbudzujúcich pocity harmónie, výnimočnej atmosféry. V priebehu takmer 90 rokov svojej existencie Avion prešiel mnohými zmenami, najväčšie zmeny sa týkajú jeho interiérov. Zanikli mnohé autentické prvky, či už pre morálne alebo fyzické opotrebovanie. Problematika interiérov Avionu, najmä ich priebežných úprav, v sebe zahŕňa aspekty pamiatkovej ochrany, otázku veku a súvisiaceho opotrebovania a zastarania a súčasne otázku kvality bývania v takomto objekte v súčasnosti. So zánikom stavebného interiéru však zanikne autentickosť a charakteristická atmosféra bytového komplexu. Prezentovaný výskum sa zameriava  na tieto otázky a naším cieľom je zadokumentovať ešte zachované autentické interiérové prvky, zabrániť ich trvalému a nezvratnému vymiznutiu a spolu s nimi aj strate genia loci ako hlavnej pamiatkovej
hodnoty, ale zároveň bytový komplex udržať ako živý obytný objekt, uspokojujúci súčasné štandardy kvalitného bývania. Pri hodnotení kvality obytného prostredia, okrem vyhodnocovania interiérov na materiálnej úrovni, primárneho z hľadiska profesie interiérového dizajnu, dopĺňame výskum aj informáciami a spätnou väzbou od obyvateľov bytového komplexu o vnímaní kvality bývania v Avione z hľadiska materiálno-technického, ale aj z hľadiska ich vnímania atmosféry vnútorných priestorov, a tiež vnímania medziľudských vzťahov. Úlohou do budúcnosti je také zaobchádzanie s vnútornými priestormi, či už bytovými alebo spoločnými, ktoré uchová charakteristické autentické prvky a interiér dotvorí súčasnými prvkami tak, aby ostala zachovaná hlavná hodnota interiérov – charakter miesta. Domnievame sa, že návrh budúcej obnovy by sa mal približovať pôvodnému riešeniu v dobe vzniku stavby, pričom bude potrebné rešpektovať aj súčasné štandardy a normy. Nové riešenie prvkov, pri zachovaní princípov pôvodného dizajnu, sa dotkne hlavne materiálov portálu a výťahovej kabíny, ktoré musia vyhovovať z hľadiska požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti prevádzky výťahu súčasnej legislatíve. Za najdôležitejší aspekt problému z hľadiska interiérového dizajnu považujeme zosúladenie prístupu k bytovému komplexu ako pamiatkovému objektu a súčasných štandardov kvalitného bývania.