Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 3 MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

___________________________________________________________________________

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

3  MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV

na rok 2022

v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (NP DI PTT), Podaktivita 1.6 Podpora transformačných tímov – odborné konzultácie.

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore Architektúra alebo Urbanizmus.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • odborná prax min. 4 roky v oblasti prístupnosti fyzického prostredia,
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa odborné konzultácie pri výbere vhodných lokalít a objektov po celom Slovensku pre prípravu transformačného plánu (TP) zariadení sociálnych služieb, ďalej konzultácie pri tvorbe TP, investičných zámerov a projektovej dokumentácie v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania, ak súvisia s prípravou TP,
 • miesta budú obsadené formou dohody o pracovnej činnosti na 1 rok.
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • životopis vo formáte Europass,
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. ekvivalentný dokument,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        január 2022  

 1. Ponúkaný  plat:   odmena v hrubom 19,90 €/hod. (formou dohody o pracovnej činnosti) v rozsahu cca 5 hodín mesačne na každé zariadenie sociálnych služieb. Celkový maximálny  rozsah práce je 10 hodín týždenne.
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 15. decembra 2021     s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FAD STU,   Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk  a u doc. Čerešňovej, 0908 948 626, zuzana.ceresnova@stuba.sk