Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že sa môžete prísť ubytovať na príslušný ŠD, a to aj v prípade, že sa vaša fakulta rozhodla pre dištančné vzdelávanie, nakoľko v „zelenej fáze“ neplatia pri ubytovaní žiadne obmedzenia. V prípade, že máte záujem o ubytovanie, aj keď máte dištančné vzdelávanie, je potrebné sa prísť ubytovať na príslušný ŠD (podpísať Zmluvu o ubytovaní a prevziať kľúče od izby), najneskôr do 30.9.2021, a to len cez pracovné dni počas úradných hodín. Ak ste vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadne formy vzdelávania za ubytovanie nezaplatili načas, za oneskorenú platbu za mesiac september vám budú odpustené „úrok z omeškania a zmluvná pokuta“. Platbu je však potrebné uhradiť najneskôr do 20.9.2021.
V prípade, že NIE STE ubytovaní (nepodpísali ste Zmluvu o ubytovaní a neprevzali ste kľúče od izby), ale za ubytovanie ste už zaplatili, a rozhodnete sa nevyužiť ubytovacie služby z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne dištančnou formou, bude vám platba vrátená v plnej výške najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu zaslania Žiadosti o vrátenie platby z dôvodu prebiehajúceho dištančného vzdelávania.

Žiadosť o vrátenie platby zasielajte mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZŠDaJ podľa príslušného študentského domova.
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/ziadost_o_vratenie_preplatku_05092014.pdf

V prípade, že STE UŽ ubytovaní (podpísali ste Zmluvu o ubytovaní a prevzali kľúče od izby), a z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne dištančnou formou sa rozhodnete predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky zabezpečiť za seba náhradu), bude vám vrátená alikvotná časť platby, a to najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu odubytovania. V takomto prípade ste povinní sa riadne odubytovať (odovzdať izbu a kľúče od izby) najneskôr do 30.9.2021. Ak sa do 30.9.2021 neubytujete, alebo odubytujete resp. požiadate o vrátenie platby, bude Vám schválená rezervácia izby a ubytovanie zrušené. Ak požiadate neskôr opäť o pridelenie ubytovania ( mailom na Ubytovací referát ), v prípade voľných ubytovacích miest Vás ubytujeme, avšak musíte počítať aj s
možnosťou, že ubytovacie miesto bude voľné na inej izbe alebo aj na inom ŠD, kde vaša fakulta nemá vyčlenenú ubytovaciu kapacitu. Od 16.9.2021 budeme prideľovať voľné ubytovacie miesta študentom z jednotlivých poradovníkov príslušných fakúlt, ktorí ešte nedostali ubytovanie a majú o ubytovanie záujem.

V prípade, že sa zmení stupeň rizika pre Bratislavu na "Ostražitosť“ alebo „1. až 3.stupeň Ohrozenia“, určíme ďalšie podmienky ubytovania resp. odubytovania podľa platného Covid automatu, o ktorých Vás budeme včas informovať.

V Bratislave, 14.9.2021
Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU