Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pozývajú širokú verejnosť a študentov stredných škôl so záujmom štúdia na VŠ na výtvarný plenér.Kurz je určený pre:

  1. širokú verejnosť so záujmom o médium kresby v ploche s presahmi do priestoru a experimentovanie s materiálmi

  1. študentov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na prijímacie konanie na VŠ /kurz má za cieľ zvýšiť atraktivitu média kresby/

 

 

Anotácia:             

Presunieme sa zo sveta „virtuálneho tzv. nemateriálového“ do sveta hmoty, vecí, tvarov, svetiel, vôní, dotykov - hry a kreativity. Na týždennom plenéri v Banskej Štiavnici sa budeme venovať médiu kresby klasickými aj alternatívnymi spôsobmi, aby sme kreatívnym spôsobom médiu vdýchli nový život. Kreativita je dnes viac než aktuálna a potrebná vo všetkých oblastiach nášho života. Jej potrebu a uplatnenie vnímame rovnako vo vedných odboroch, výskume, medicíne, ale veľmi významne najmä v školstve. Tvorivosť nie je už dávno len výsadou umenia, divadla či hudby. Ruka je nástroj na kreslenie, oko nástroj na pozeranie. Nestačí sa však len „pozerať“, ale skutočne sa naučiť dívať a vnímať.     

Kurz je primárne zameraný na zvládnutie média kresby, s cieľom prejsť si výtvarné postupy v predmetovom zobrazovaní. Budeme sa venovať perspektíve, kompozícii, zobrazovaniu objektov a štúdiu materiálov, za pomoci hravých a experimentálnych postupov.  Zvolené postupy sú predpokladom k lepšiemu zvládnutiu techniky kresby a k jej úspešnej aplikácii v praxi. Po dobu celého trvania kurzu sa budeme paralelne venovať viacerým témam, ktoré rozvinieme po stránke obsahovej, aj formálnej. Tešíme sa na spoločne prežité chvíle v tvorivej atmosfére.

V úvode stretnutia bude účastníkom predstavený program celého kurzu v ktorom budú  témy proporčne rozplánované tak, aby účastníci naplo využili časovú dotáciu a zároveň posunuli vlastné schopnosti a tvorivosť. Naplánujeme si systém práce, časy, termíny, priebežné zhrnutia vypracovaných tém, spojené s krátkymi prezentáciami.

Večerné stretnutia budú venované krátkym zhrnutiam a prezentáciám vypracovaných tém účastníkov, aby sme mali priestor na vzájomné  inšpirácie a rady. Ich cieľom bude vyhodnotiť zažité a  vymeniť si skúsenosti pri hudbe a v dobrej nálade.

 

 

Okruh 1 – počas celého trvania kurzu
predmetné – popisné – realistické ZOBRAZOVANIE         

Prvý začatý deň. Po krátkej rannej kresebnej rozvičke na úvod plynule prejdeme do hlavnej časti kurzu. Presunieme sa do mesta. Zameriame sa na zobrazovanie a štúdium v médiu kresby. Budeme hľadať zaujímavé zákutia v mestskej štruktúre s dôrazom na perspektívne zobrazovanie. Prechádzka mestom, hľadanie „objektov“ kresby, práca s výberom správneho pohľadu, tzv. uhlu pohľadu a mierky v zobrazení. Dôležitý bude celok i detail. Povenujeme sa kresbe perspektívy, využijeme viaceré techniky zobrazovania: uhlík, ceruzka, fixka. Postupne prejdeme od celku k detailu. Alternatíva zadania technikou frotáže – tzv. prenášania štruktúr materiálov na papier. Následne budeme túto techniku ďalej používať v na to nadväzujúcich zadaniach.  Výstupom prvej časti kurzu budú realistické kresby mesta a jeho zákutí. Spojené s krátkym zhrnutím, vyhodnotením zadania a predstavením ďalších tém.

 

Okruh 2 – počas celého trvania kurzu
hravé – voľné – experimentálne ZOBRAZOVANIE

Paralelne počas celého trvania kurzu sa budeme venovať aj voľným, tzv. hravým cvičeniam a zadaniam. Tu je na mieste určitá dávka kreativity a spontánnosti. Médium kresby ako ho poznáme získa novú podobu. Kresliť, zaznamenávať a tvoriť budeme všetkými možnými médiami, okrem tých klasických. Špongie, drievka, konáre, čo vieme zobrať do ruky a čím sa dá kresliť. Využijeme potenciál mesta i krajiny. Mestský urbanizmus v krajine a krajina v meste budú našimi hlavnými témami, ale zahrnieme aj úlohy na rozšírenie zmyslového vnímania. Neobmedzíme sa však len na plošné zobrazovanie. Využijeme potenciál mesta i krajiny na malé landartové zásahy - inštalácie. Voľnej kresbe, práci s krajinou a v krajine, či meste bude sekundovať aj predmetné, modelové- trojrozmerné zobrazovanie. Jednoduché objekty z papiera, inšpirované mestom, či krajinou, budeme následne inštalovať v ich „neprirodzenom“ prostredí , s výstupom vo fotografii.

 

Individuálna práca – počas celého trvania kurzu
kresebný DENNÍK

Počas celého trvania kurzu budú záujemci pracovať na autorskom - osobnom denníku. S cieľom vytvárať rýchle, záznamové kresby v technike ceruzky, tušu, fixky a uhlíka. Denníky budú slúžiť ako akási „myšlienková mapa“, pamäť miesta a mesta. Sú platformou na triedenie a ujasňovanie si vlastných myšlienok a predstáv. V závere budú súčasťou prezentácie.

 

Záver kurzu a vyhodnotenie týždňa:
Zhrnutie kurzu, diskusia a malá inštalácia v priestoroch na to vyhradených. Účastníci svoju tvorbu odprezentujú formou jednodňovej výstavy.

 

Kľúčové slová:
Kompozícia, perspektíva, lineárna a tónovaná kresba, práca s nájdeným materialom, modelovanie v papieri, fotografia, frotáž a iné alternatívne spôsoby záznamovej kresby

 

Výtvarná technika:
Kresba suchými aj mokrými materiálmi: uhlík, ceruzka, mix.média, fixky, perá, tuše, a akýkoľvek nájdený kresebný material, papiere

 

 

Banská Štiavnica – Plenér
Radničné námestie 2, 96901 Banská Štiavnica
8.-14.7.2019 /kresba od 8.7. od 13,00h /príchod do 13,00h/ – do 13.7.2019/

Lektorka: Mgr. art. Lívia Kožušková, Art. D.

Počet miest: max. 25

Ubytovanie: v 2-3 posteľových izbách, 1x 4 posteľová

Vek: od 17 rokov, (v prípade, ak má záujem i mladšia osoba, je potrebné, aby išla v doprovode s dospelou osobou prihlásenou taktiež na Plenér)

Strava – nie je zabezpečená, možnosť stravovania v okolí. V objekte je vybavenie kuchyne, ktoré je plne k dispozícii ubytovaným hosťom

Cena: 250,€/v cene: kurzovné, materiál, zapožičanie nástrojov, ubytovanie/

Dohoda možná i bez ubytovania – cena bez ubytovania je 200 €

Študenti do 18 rokov musia mať súhlas s účasťou na Plenéri od zákonného zástupcu.

 

Prihlášku nájdete TU: https://docs.google.com/forms/d/1CveUKmEz3Eovah7xxcDFciT4-zMrzKk7K6QKyahC40Q/edit