Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát a dekanka FA STU

POZÝVAJÚ

všetkých členov zamestnaneckej časti Akademickej obce FA STU na pracovné zasadnutie AO, ktoré sa

uskutoční dňa 6. júna 2011(pondelok) o 14:00 hod. v miestnosti 119.

 

PROGRAM

AKTUÁLNE OTÁZKY ŽIVOTA FAKULTY - VÝSLEDKY PEDAGOGICKÉHO KOLOKVIA

   

Ing. arch. Milan Andráš, PhD.                  Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

   predseda AS FA STU, v.r.                                   dekanka FA STU, v.r.