Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Lucia Oberfrancová
 : Priateľská architektúra
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

Udržateľnosť a kvalita života patria v súčasnosti medzi hlavné ciele celosvetového vývoja a ich najdôležitejšie kritéria sú zakotvené v cieľochudržateľného rozvoja Organizácie Spojených Národov (Sustainable Development Goals, 2015). Architektonická kvalita je významným prvkom udržateľných stavieb. V prípade, že chýba, ľudia sa neidentifikujú so stavbou, neakceptujú ju. Práve v dobe globalizácie je nevyhnutné zaoberať sa vplyvom univerzálnych štandardov a regulácií na kvalitu architektonického výrazu a klásť dôraz na zohľadnenie regionálnych aspektov a jedinečnosti miestnej architektúry. Ciele spojené s kvalitou života a kvalitou architektonického výrazu sú však v certifikačných systémoch udržateľných stavieb zohľadnené len do malej
miery alebo vôbec. Len energeticky úsporná architektúra dnes už nestačí. Čoraz viac sa popri stratégii energetickej účinnosti dostávajú do popredia aj ďalšie stratégie udržateľnosti; stratégie sufficiency (voľný preklad: nenáročnosť) a consistency (voľný preklad: dôslednosť). Digitalizácia patrí tiež medzi hlavné témy súčasného a budúceho celosvetového vývoja ako možný nástroj na dosiahnutie hore uvedených cieľov.
Cieľom dizertačnej práce je skúmať vplyv ekologického a udržateľného navrhovania a výstavby, digitalizácie a stále rastúcich štandardov (na úsporu energií a na kvalitu vnútorných priestorov) na priateľskosť budov.
Priateľská architektúra, ako je chápaná v dizertačnej práci, kladie dôraz na spokojnosť užívateľov a kvalitu architektonického výrazu pri vzájomnom zachovaní priateľskosti k životnému prostrediu. Práca sa zaoberá zlepšením kvality života bez ďalšieho sprísňovania štandardov. To je možné dosiahnuť len pri súčasnom sledovaní všetkých troch hore uvedených stratégií udržateľnosti. Cieľom výskumu je nájsť jednu z možností pre modernú architektúru dneška, vyhovujúcu súčasným vysokým nárokom na úsporu energie počas
prevádzky budovy (Energy Performance of Buildings Directive), zároveň zohľadňujúcu kritériá na kvalitu architektonického výrazu (regionálne aspekty a danosti) a užívateľskú kvalitu - architektúru, ktorá motivuje ľudí k zdravšiemu a udržateľnejšiemu životnému štýlu.