Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn.
V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych/magisterských študijných programov na Fakulte architektúry a dizajnu STU akademickom roku 2022/2023.

Prihlášky na štúdium sa podávajú výlučne elektronickou formou prostredníctvom AIS do 31. 05. 2022. Fakulta potvrdzuje príjem prihlášky prostredníctvom AIS v prihláške.

Telefonický kontakt:
študijné oddelenie:+42157276 224

mobil:+421 91866 5015

e-mail:
so@fa.stuba.sk, study.fad@stuba.skNa jednej prihláške je možné uviesť len jeden študijný program. Ak sa uchádzhlási časne na viac študijných programov, podáva si na kažprogram osobitprihlášku a realizuje poplatok za kažpodanú prihlášku zvlášť.HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA  2022/2023 NA FAD STU

ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY
TERMÍN DODANIA PRIHLÁŠKY TERMÍN KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE
PRIJ. SKÚŠKY

PLÁNOVANÉ POČTY PRIJATÝCH
UCHÁDZAČOV*

INŽINIERSKE / MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA

Architektúra do 31.05.2022 16.-17.06.2022 22.06.2022 40,00 eur 100

Dizajn

do 31.05.2022 17.06.2022 22.06.2022

40,00 eur

40

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU - DENNÁ FORMA

Architektúra do 31.05.2022 16.-17.06.2022 22.06.2022 80,00 eur 20