Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Andrea Ďurianová
 : Princíp “urob si sám” v súčasnom obytnom interiéri
 : doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Predmetom výskumu je princíp “urob si sám” (v angličtine Do it yourself, skr. DIY), predovšetkým v
kontexte zabezpečenia a formovania vlastného bývania. Urob si sám sa dá charakterizovať ako
neprofesionálna/amatérska výroba pre vlastnú potrebu. Cieľom teoretickej časti výskumu je objasniť
historický kontext a motivácie amatérskej výrobnej činnosti vychádzajúc zo štúdia literatúry z rôznych
vedných disciplín.

Výroba vecí pre vlastnú potrebu je základným a najstarším princípom materiálneho zabezpečenia
človeka. V minulosti to bola napríklad tzv. “domácka výroba”, alebo aj ľudová výroba. Neskôr v kontexte
bývalého Československa boli pojmom urob si sám označované rôzne svojpomocne realizované práce na
dome, byte, či záhrade a pojmom sa označovala aj rozsiahla dobová hobby literatúra. Všeobecne sa za
príčinu vlastnoručnej výroby v socialistickom režime považuje nedostatok tovaru na trhu, alebo
obmedzené možnosti trávenia voľného času (nemožnosť cestovať za hranice). Avšak svojpomocná
výroba existovala aj v kapitalistických krajinách, kde mohla byť prostriedkom kritiky konzumu alebo
alternatívnym spôsobom materiálneho zabezpečenia. Spoločenská a politická situácia teda formuje
svojpomocnú výrobu, avšak princíp urob si sám sa v zásade javí ako univerzálny spôsob napĺňania
ľudských potrieb.

V súčasnosti je vďaka internetu DIY celosvetovo známy a rozšírený fenomén týkajúci najrozličnejších
oblastí. Vo virtuálnom priestore dochádza k neustálej výmene poznatkov a zdieľaniu postupov, návodov
ako aj hotových návrhov (napr. pre CNC zariadenia, alebo 3D tlač). V tomto dialógu sa miešajú ako laici,
tak aj odborníci, čo spochybňuje koncept dizajnu ako disciplíny určenej výlučne pre akademicky
školených jednotlivcov, ako aj otvára otázky individuálneho autorstva.

Amatérska výroba sa zvykne považovať za menej hodnotnú, v odborných kruhoch je častokrát aj
predmetom posmechu. Viac skúseností v odbore jednoznačne zvyšujú nároky na kvalitu výrobku, či už
úžitkovú, alebo estetickú. Avšak ako by sa zabúda, že pre človeka môže byť uspokojujúca a hodnotná aj
samotná tvorivá činnosť, ktoré je prostriedkom sebarealizácie. Sebarealizácia je na vrchole všeobecne
uznávanej teórie potrieb od A.H. Maslova a v skratke znamená rozvíjanie vlastných schopností/zručností.
Proces tvorby/výroby je spojený aj s pojmom “flow” ktorý označuje stav mysle úplne koncentrovanej na
vykonávanú činnosť. Autor teórie “flow” M. Csikszentmihalyi toto prežívanie spája s pocitom radosti a 
dokonca so smyslom života. Zároveň človek pri tvorbe nadobúda špecifický vzťah k vyrábanému objektu,
ktorý má potom pre neho vyššiu hodnotu (popisuje to štúdia Ikea effect: when labor leads to love).

DIY metódy sú inšpiratívne svojou vynaliezavosťou, hľadaním riešenia problému dostupným spôsobom,
často využívajú alternatívne zdroje materiálu (odpad) a neštandardné postupy. Sú tiež príkladom
nekonvenčného prístupu k estetike. 
Cieľom praktickej časti je preskúmať možnosti jednoduchých výrobných a estetických princípov v tvorbe
interiérového zariadenia a priniesť tak nové návrhy zamerané predovšetkým na samotný proces výroby
realizovateľný v domácich podmienkach. Proces je tak isto dôležitý ako výsledok – výrobok. Na základe
predchádzajúceho výskumu amatérskej výroby som si zvolila nasledujúce témy, ktoré v tvorbe
jednotlivo, alebo kombinovane reflektujem. Jedná sa o témy:
-povrchová úprava- dekorovanie
-recyklácia/readymade
-konštrukcia/stavebnica