Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Petra Hurai
 : Princípy merania času a ich vývoj pomocou inteligentných technológií
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

Čas je relatívny, rovnako ako uhol pohľadu naň. Priebeh tohto času je v každom ohľade kontinuálny a jednosmerný. Koncept merania času “Sense of Time” je postavený na výskume prirodzených cyklických a opakovaných procesov, v prírode aj v ľudskom tele, berie v úvahu možnosti delenia tohto kontinuálneho procesu do akýchsi časových jednotiek, no v novom, prirodzenom kontexte. Koncept merania času pomocou hodín a numerického zobrazovania sa prakticky od jeho vzniku napriek výrazným technologickým pokrokom takmer nezmenil. Dizertačná práca skúma alternatívne možnosti merania času, časových jednotiek a sústreďujte sa na človeka ako individualitu v kontexte vnímania času. 

Chronobiológia je vedou, ktorá sa zaoberá cyklicky opakujúcimi sa procesmi v tele živého organizmu a ich adaptáciou a reakciami na podnety z vonkajšieho prostredia. Medzi biologické cykly, ktoré chronobiológia skúma v ľudských organizmoch môže byť napríklad časovanie a trvanie spánku alebo bunkovej regenerácie nevyhnutnej k správnemu fungovaniu organizmu. Medzi najdôležitejšie z cyklov, ktorá nás ovplyvňujú patrí tzv. cirkadiánny cyklus. Tento zodpovedá približne našim 24 hodinám a 11 minútam, v ktorom prebiehajú všetky fyziologické procesy organizmu. Termín circadian pochádza z latinského slova circa, znamená kruh a dies, teda deň. Cirkadiánne cykly sú regulované našimi vrodenými inštinktami a fyziologickými procesmi v našom organizme. 24-hodinový cyklus, ktorý riadi každý žijúci organizmus môžeme nájsť aj pod označením biologické hodiny. 

HYPOTÉZY

1, Čas sa dá merať aj inak ako numericky.
- návrh nenumerického zobrazenia času, podpora plynulosti času, zníženie stresového faktora

2, Koncept biologických hodín je možné využiť ako zdroj informácii pre zobrazenie presného naturálneho času.
- výskum možností biologických hodín po vizuálnej aj technologickej stránke 

SENSE OF TIME  

Cieľom konceptu Sense of Time je vytvorenie návrhu biologických hodín, ktorý reflektuje potreby ľudského organizmu, najmä spánkového cyklu, ktorý je základom pre zdroj dát a informácii. Forma dizajnu rešpektuje ergonómiu človeka a pokúša sa zhmotniť a vizuálne zobraziť dáta z podvedomých procesov, ktoré za bežných okolností nevnímame. 

 

POSTUP PRÁCE

1, podrobný výskum konceptu biologických hodín z hľadiska biochémie a fyziológie ľudského organizmu
2, výskum biochemických reakcií priamo súvisiacich s cirkadiánnym rytmom a hľadanie možností zobrazenia tejto reakcie 
3, výskum technológií schopných merať, respektíve zobrazovať tieto hodnoty
4, návrh teoretického modelu „biologických hodín“ z hľadiska formy a dizajnu
5, výskum materiálov vhodných na produkciu prototypu
6, test prototypu
7, overenie alebo vyvrátenie hypotéz

Súčasťou dizertačnej práce bude rovnako vytvorenie konceptu merania času, ktorý vystihne potreby dnešného človeka a vyzdvihne hodnotu času ako takého. Koncept by mal vychádzať nielen zo subjektívneho vnímania času človekom, ale aj z jeho fyziologických potrieb, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou jeho života. Koncept filozoficky nadväzuje na diplomovú prácu, v rámci ktorej vznikol koncept podvedomého vnímania a plánovania času pomocou mechanického hodinového strojčeka s názvom Ephemeris II.