Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V roku 2019 kolektív autorov z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave pod vedením prof. Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD. (Jana Pohaničová, Matúš Dulla, Nina Bartošová, Katarína Ondrušová a Naďa Hrašková) v spolupráci s TU Viedeň (Technische Universität Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung, Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege – Oliver Sukrow, Ralf Liptau, Markus Gesierich a kol.) pripravili rukopis jedinečnej knižnej publikácie: BRATISLAVA THE ARCHITECTURE GUIDE / BRATISLAVA DER ARCHITEKTUR FÜHRER / BRATISLAVA ARCHITEKTONICKÝ SPRIEVODCA.

Projekt BA GUIDE / Bratislava – architektonický sprievodca výraznou mierou prispeje k popularizácii a šíreniu poznatkov o dejinách architektúry hlavného mesta SR a zároveň najväčšieho mesta BSK v širšom kontexte.
Rukopis knižnej publikácie na cca 200 knižných stranách spracováva 120 hesiel s najvýznamnejšími stavbami Bratislavy z obdobia 19. - 21. storočia a ponúka aj krátke tematické eseje o špecifických aspektoch vývoja architektúry a urbanizmu, ako aj o ikonických stavbách a ich tvorcoch v meniacom sa obraze mesta. Jednotlivé objekty dokumentujú fotografie, dobové pohľadnice, pôvodné plány a iný grafický materiál.
Interdisciplinárny charakter témy, medziodborové a medzinárodné zloženie projektového a autorského teamu z radov architektov, historikov architektúry a umenovedcov (odborníci z FA STU Bratislava a TU Viedeň) zaručujú vedeckú kvalitu, ale aj edukačný a popularizačný rozmer výstupov projektu.
Bratislava sa tak zaradí ku kultúrne i historicky blízkym metropolám - Viedni a Budapešti či k vzdialenejšej Prahe, ktoré už svojich knižných architektonických sprievodcov majú.

Rukopis knižnej publikácie vyjde v roku 2020 v troch jazykových mutáciách – anglickej a nemeckej (vydavateľstvo BRAUN) a slovenskej (vydavateľstvo Slovart). 

Autorka konceptu: Jana Pohaničová
Editori a autori  rukopisu: Matúš Dulla, Markus Gesierich, Ralf Liptau, Jana Pohaničová, Oliver Sukrow
Spoluautori: Nina Bartošová, Nadežda Hrašková, Katarína Ondrušová
Pripravili: Jana Pohaničová a Nina Bartošová

Rukopis je výsledkom realizácie projektu medzinárodnej spolupráce dvoch univerzitných pracovísk, ktorú finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom schémy BRDS na podporu KULTÚRY 2019.
Projekt finančne podporili: VEGA 1/0444/17 Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia a  Akcia Rakúsko – Slovensko č. 2018-10-15-003.

Vydané s podporou Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní.