Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť odvetví kultúry fungovať nadnárodne a medzinárodne a podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov. 
 

Prioritami v oblasti budovania odvetví kultúry je: 

− podporovať opatrenia poskytujúce kultúrnym a kreatívnym subjektom zručnosti, schopnosti a odborné znalosti, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, testovania inovačných prístupov k práci s publikom a testovania nových modelov podnikania a riadenia, 
− podporovať opatrenia umožňujúce kultúrnym pracovníkom spolupracovať medzinárodne a internacionalizovať ich kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak je to možné na základe dlhodobých stratégií,
− poskytovať podporu na posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií a medzinárodných sietí so zámerom uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam. 

 
V oblasti podpory pohybu a mobility sa stanovujú tieto priority:

− podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú napríklad výstavy, výmeny a festivaly, 
− podporovať pohyb európskej literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo najväčšiu dostupnosť, 
− podporovať prácu s publikom ako prostriedok na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšovanie prístupu k nim. Cieľom práce s publikom je pomôcť európskym umelcom a ich dielam dostať sa k čo najväčšiemu počtu recipientov v Európe a rozšíriť prístup skupín s nedostatočným zastúpením ku kultúrnym dielam. Jeho cieľom je takisto pomôcť kultúrnym organizáciám prispôsobiť sa potrebe pracovať s publikom novými a inovatívnymi spôsobmi, aby si ho udržali, získali a aby zároveň zlepšili zážitky existujúceho i budúceho publika a prehĺbili s ním vzťahy. 
 

Kategória 1 – Projekty spolupráce menšieho rozsahu

− zahŕňa vedúceho projektu a prinajmenšom dvoch ďalších partnerov so zákonným sídlom aspoň v troch rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa – podprogram Kultúra. Vedúci projektu alebo jeden zo spoluorganizátorov musia mať zákonné sídlo v jednej z oprávnených krajín. 
− podlieha žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje maximálne 200 000 EUR, čo prestavuje maximálne 60 % oprávneného rozpočtu. 
 


Kategória 2 – Projekty spolupráce väčšieho rozsahu

− zahŕňa vedúceho projektu a aspoň päť ďalších partnerov so zákonným sídlom aspoň v šiestich rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa – podprogram Kultúra. Vedúci projektu alebo jeden z partnerov musia mať zákonné sídlo v jednej z oprávnených krajín. 
− podlieha žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje maximálne 2 000 000 EUR, čo prestavuje maximálne 50 % oprávneného rozpočtu. 
 
 
Projekty oprávnených žiadateľov sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií: 
 
1. Relevantnosť (35) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako projekt prispeje k posilneniu profesionalizácie odvetvia a ku schopnosti fungovať nadnárodne, podporovať nadnárodný pohyb kultúrnych diel a mobilitu umelcov a k zlepšeniu prístupu ku kultúrnym dielam. 
 
2. Kvalita obsahu a činností (25) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako sa projekt bude vykonávať v praxi (kvalita činností a hotových diel, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekty a pracovné podmienky) s osobitným zameraním sa na to, ako môžu tieto činnosti účinne pomôcť vykonávať stratégiu rozvoja publika. 
 
3. Komunikácia a šírenie (20) 
Cieľom ja maximalizovať vplyv výsledkov daného projektu, a to ich čo najširším sprístupnením na miestnej, regionálnej, nadnárodnej a európskej úrovni, aby rozšírili vplyv nad rámec tých, ktorí sú priamo zapojení do projektu, ako aj nad rámec životného cyklu tohto projektu. 
 
4. Kvalita partnerstva (20) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí rozsah, do akého všeobecná organizácia a koordinácia projektu zabezpečí účinné vykonávanie činností a prispeje k ich udržateľnosti.
 
V rámci nového Programu Kreatívna Európa majú všetci žiadatelia povinnosť pred 
podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, 
Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal
 
ECAS Help Často kladené otázky k registrácii
 
Krajiny participujúce na programe: aktualizovaný zoznam tu
 
eForm a postup pri vypĺňaní žiadostí
 
zoznam povinných príloh v slovenskom jazyku
 
 
22.11.2017 - Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018) 
 
18.1.2018 -  Projekty Európskej spolupráce - projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018' (Category 1 - Smaller scale cooperation projects / Category 2 - Larger scale cooperation projects)  
 
 
V prípade vášho záujmu sa do výzvy zapojiť vás žiadame o včasné informovanie na: 
Mgr. Jana Šimková, jana.simkova@stuba.sk