Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor, za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií. 


Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 získala v kategórii prírodné a technické vedy aj publikácia pod Fakultou architektúry STU vydaná vo Vydavateľstve STU.
 
Ide o publikáciu autorov 
Ing. arch. Ján Legény, PhD. a Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
 

Názov diela: 
_solárna stratégia udržateľného mesta
 

Stručná odborná charakteristika diela:
“Publikácia je nesmierne cenným prínosom ku stále naliehavejšej výzve zmeniť hospodárenie s energiou pri výstavbe nielen budov, ale celých miest. Energetická sebestačnosť budovy je už dnes teoreticky bezproblémová, v úrovni mesta je to však celkom iné a bol by zásadný omyl domnievať sa, že ak vyriešime hoci aj všetky budovy, máme vyriešené aj mesto. Publikácia správne poukazuje na súvislosti budov a dopravy na komunikáciách pri hľadaní úspor energie, darmo ušetríme na budove, keď úsporu premrháme na doprave. Publikácia prináša inšpirácie pre konkrétnu tvorbu miest, nie však formou jednoduchých receptov, skôr nastoľuje otázky”. (Citácia z recenzie knihy od J. Komrsku, publikovanej v ARCH 11/2015)

Monografia predostiera možné smerovanie urbánnych celkov z hľadiska redukcie ich ekologickej stopy, pričom v juxtapozícii k novému rozvoju stojí snaha o zachovanie jestvujúcich stavebných štruktúr a kultúrnych hodnôt, ktoré reprezentujú. Zameriava sa na možné spôsoby rozvoja miest a ich zahusťovania pri súčasnom artikulovaní potreby výraznej optimalizácie ich energetickej náročnosti.Opiera sa o rozvoj na poli informačných technológií, ktorý umožňuje analyzovať súbory stavieb in silico (prostredníctvom simulačných nástrojov vo virtuálnom priestore) a programovanie nových počítačových nástrojov tzv. „prvého dizajnu“ – ich hmotovo-priestorového stvárnenia. Orientácia voči svetovým stranám, podiel transparentných plôch, rozostupy medzi objektmi sú identifikované ako základné východiská na znižovanie energetickej potreby stavieb.Autori publikácie analyzujú možnosti znižovania energetickej potreby modelových/simulovaných novonavrhovaných urbánnych celkov prostredníctvom softvérového generovania postaveného na nemennom zdanlivom pohybe slnka po oblohe. Solárny urbanizmus umožňuje vytváranie energeticky neutrálnych / energeticky produktívnych urbánnych celkov a ich následnú energetickú kooperáciu, pričom energeticky prebytkový súbor dotuje deficitnú sídelnú štruktúru. Do kooperácie sa zapája aj existujúca zástavba prostredníctvom svojho potenciálu transformovať slnečné žiarenie na energiu. Túto synergiu predstavujú autori ako formu urbánneho ekologického etalónu. Prínosom publikácie je transponovanie možností využívania enormného solárneho energetického potenciálu do roviny územného plánovania prostredníctvom zavedenia energeticky viazaných urbanistických indikátorov, generovacích algoritmov a princípov energetickej kooperácie urbánnych fragmentov.