Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Patrik Baxa
 : Rané neogotické úpravy Dómu sv. Martina v Bratislave
 : prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.

Neogotický štýl, ktorý nadobudol najväčší rozmach v architektúre a umení dlhého 19. storočia, vplýval nielen na podobu súdobých novostavieb, ale výrazne zasiahol aj do vzhľadu mnohých starších objektov. Medzi regotizovanými sakrálnymi stavbami stredoeurópskeho významu má dôležité miesto Dóm sv. Martina v Bratislave, niekdajší hlavný mestský a kapitulský chrám. Dizertačná práca osvetľuje rané neogotické úpravy tohto objektu, ktoré sú dosiaľ prehliadaným fenoménom: aj keď veľká programová regotizácia dómu (započatá v roku 1865) predstavuje pomerne známu tematiku, predchádzajúce historizujúce zásahy ešte neboli adekvátne vedecky preskúmané. V práci sa zaoberáme adaptáciami veže a západného priečelia, speváckej empory a Kaplnky sv. Anny, ako i neskoršími úpravami týchto častí chrámu vo svetle vývoja názorov na neogotický štýl a jeho rané prejavy. Predmetná prípadová štúdia tak reflektuje nástup neogotiky na našom území, problematiku regotizácií a vývin metodických prístupov k obnove stredovekých sakrálnych pamiatok od čias klasicizmu po súčasnosť. Keďže ide o fenomény významovo presahujúce územie Slovenska, téma je spracovávaná v širšom stredoeurópskom kontexte, pričom osobitný dôraz kladieme na dobové personálne súvislosti.

 

CIELE PRÁCE:

  • analýza prejavov ranej neogotiky a rozbor vývoja metodických prístupov k obnove stredovekej sakrálnej stavby – na príklade Dómu sv. Martina – od obdobia končiaceho klasicizmu po súčasnosť,
  • spracovanie vybraných kapitol z architektonického a umelecko-historického vývoja bratislavského dómu,
  • preukázanie možností využitia niekoľkých zaujímavých, ale dosiaľ prehliadaných prameňov deponovaných v Archíve mesta Bratislavy.

 

POUŽITÉ METÓDY

V práci využívame tradičné a overené metódy historického, architektonicko-historického a umelecko-historického bádania:

  • analýzu literatúry,
  • archívny výskum,
  • terénny prieskum a
  • komparáciu získaných údajov.

Vzhľadom na nedostatočné množstvo publikovaných informácií je kľúčovou metódou systematický a podrobný archívny výskum, vďaka ktorému sme získali jedinečné poznatky o viacerých aspektoch danej témy. 

 

ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ POHĽAD NA PROBLEMATIKU

Aj keď prestavba veže a západného priečelia bratislavského dómu v 40. rokoch 19. storočia predstavuje jeden z najstarších príkladov aplikácie neogotického tvaroslovia vo väčšom rozsahu a jednu z prvých regotizácií v Uhorsku, ktorá cielene reagovala na pôvodný charakter architektúry, jej význam zostáva nedocenený. Predmetné stavebné podujatie – spolu s obnovou Kaplnky sv. Anny realizovanou v roku 1854 – však tvorí zaujímavý prológ k následnej programovej regotizácii Dómu sv. Martina. Navyše, prostredníctvom archívneho výskumu sa nám podarilo zistiť, že okrem týchto častí chrámu bola súčasne upravená aj pôvodná baroková spevácka empora (1842 – 1843). 

Metodický prístup k realizáciám neogotických úprav sakrálnych stavieb v 2. polovici 19. storočia prekonal zložitý vývoj, čo zasiahlo i bratislavský dóm. Po regotizácii presbytéria a trojlodia vtedajší „reštaurátori“ prehodnotili staršie zásahy do speváckej empory a Kaplnky sv. Anny, ktoré korigovali ich ďalšou štýlovou úpravou, pričom sa na začiatkom 20. storočia dokonca objavili snahy o prísnu historizujúcu prestavbu – opätovnú regotizáciu – veže a západného priečelia. Tie síce neboli realizované, no o šesťdesiat rokov neskôr ich vystriedalo radikálne odmietnutie celej kultúrnej vrstvy z 19. storočia, ktoré vyústilo do nevydareného pokusu o rekonštrukciu stredovekej podoby tejto časti dómu. Podobný pohľad na dedičstvo 19. storočia sa prejavil aj pri obnove Kaplnky sv. Anny v 70. rokoch 20. storočia, pričom bola plánovaná i komplexná asanácia speváckej empory (k realizácii napokon nedošlo). 

Predmetné stavebné podujatia a ich personálne súvislosti predstavujú zaujímavú sondu do teórie a praxe obnovy stredovekých sakrálnych pamiatok v období medzi končiacim klasicizmom, počiatkami neogotického štýlu, časom veľkých regotizácií a modernými pohľadmi na danú problematiku.