Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pokyny pre zamestnancov a študentov počas prebiehajúcich stavebných prác v budove FAD STU.

Vážení zamestnanci, študenti a návštevníci FAD,

Od 19.5. 2021 do októbra 2021 budú na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave prebiehať stavebné úpravy v súvislosti s rekonštrukciou toaliet a súvisiacej technickej infraštruktúry. Práce budú uskutočňované zhotoviteľskou firmou DAG Slovakia, a.s. Zamestnanci firmy budú počas výkonu stavebných prác označení vestami s logom firmy a budú sa pohybovať po budove iba v nevyhnutnom rozsahu, predovšetkým v priestoroch priamo dotknutých stavebnými prácami. 

Chceme Vás upozorniť na to, že zamestnanci, študenti či návštevníci Fakulty architektúry a dizajnu STU nesmú bez oprávnenia vstupovať do priestorov, v ktorých sa stavebné práce uskutočňujú, nesmú manipulovať so stavebným materiálom, stavebnými zariadeniami a nástrojmi. 


priestorový diagram častí budovy dotknutých stavebnými prácami

Žiadame Vás v záujme Vašej bezpečnosti a bezproblémového priebehu prác, aby ste sa v celej budove počas rekonštrukčných prác správali obozretne, tak, aby ste svojím konaním nezasahovali do priebehu prác a umožnili zhotoviteľovi a jeho zamestnancom ich riadne vykonávanie. Pre vynášanie stavebnej sute a presun materiálu budú vytvorené koridory. Prosíme, pokiaľ to je možné, nevstupujte do týchto koridorov ani na dotknuté loggie. Do pristavených kontajnerov prosíme nevyhadzovať žiaden odpad!

Bezpodmienečne rešpektujte najmä dočasné obmedzenia pohybu vo vymedzených častiach budovy. Rešpektujte dočasné obmedzenie a úpravu organizácie parkovania pri FAD (viď schéma). Nakoľko nebude možné dočasne dodržiavať parkovanie na pridelených miestach, prosíme, buďte vzájomne tolerantní a pre prípad potreby presunu vozidla majte za oknom auta uvedené meno, prípadne telefónne číslo. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, minimalizujte parkovanie na parkovisku. V prípade, že to bude potrebné, riaďte sa pokynmi stavbyvedúceho, stavebného dozora, prípadne inej oprávnenej osoby. 


zákaz parkovania na červenou vyznačených parkovacích miestach

V prípade, že dôjde v dôsledku stavebných prác k škode na zdraví alebo majetku, bezodkladne oznámte túto skutočnosť vedeniu FAD alebo stavbyvedúcemu. 

Stavebné práce budú uskutočňované v dvoch hlavných etapách. Počas etapy č. 1 (máj - august) budú rekonštruované priestory toaliet pri aule a toalety v pravom krídle budovy. Kvôli rozoberaniu dlažby budú počas prvej fázy odstavené a uzavreté tiež toalety na 3. poschodí v ľavom krídle. Po ukončení prác na prvej etape a sprevádzkovaní príslušných toaliet budú odstavené toalety v ľavom krídle budovy, ktoré spadajú do druhej etapy rekonštrukcie (august - október). 

Etapa 1 (máj až august) 

  • Toalety pri aule

  • Toalety v pravom krídle

  • Uzavretie toaliet na 3. posch. aj vľavo (vybúranie dlažby)priestory, v ktorých prebiehajú stavebné práce - priamo dotknuté priestory, resp. priestory s menším rozsahom prác

Etapa 2 (august - október) 

  • Toalety v ľavom krídlepriestory, v ktorých prebiehajú stavebné práce - 
priamo dotknuté priestory, resp. priestory s menším rozsahom prác

V najbližších dňoch (cca. 2-3 týždne) bude prebiehať vypratávanie a búracie práce v priestoroch toaliet v pravom krídle a pri aule a následne inštalácia rozvodov spojená so sekaním a vŕtaním. Počas tohto obdobia preto rátajte so zníženým pracovným komfortom v okolitých priestoroch. Z dôvodu čo najkratšieho trvania hlučných prác budú tieto prebiehať celodenne a aj počas víkendov. Počas prvej fázy rekonštrukcie prosíme používajte výhradne toalety v ľavom krídle budovy (na prízemí bude možné využiť bezbariérové WC pri študijnom oddelení, najbližšie toalety sú pri dekanáte na 1. poschodí). 

O aktuálnych obmedzeniach a opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom webstránky FAD.
E-mailom budeme posielať iba najzásadnejšie informácie. 


Orientačný harmonogram jednotlivých fáz realizácie stavebných prác